สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิษณุโลก  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                341,867        5.07
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              52,002              0.77
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   725              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           235,373              3.48
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                1,737              0.03
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      12                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              31,353              0.46
U401 สนามบิน                                3,452              0.05
U405 ถนน                                3,698              0.05
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    241                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,194              0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,455              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                       37                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,372              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,178              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     458              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    296              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   284              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,455,810      51.14
A1 พื้นที่นา                 1,876,869         27.77
A100 นาร้าง                                 11,046              0.16
A101 นาข้าว                        1,768,062            26.16
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                6,434              0.10
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              91,327              1.35
A2  พืชไร่                     955,877         14.14
A200 ไร่ร้าง                                  6,852              0.10
A201 พืชไร่ผสม                                  2,127              0.03
A202 ข้าวโพด                           369,496              5.47
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                      38                   -  
A203 อ้อย                            178,739              2.64
A204 มันสำปะหลัง                             332,278              4.92
A205 สับปะรด                                53,831              0.80
A207 ฝ้าย                                        35                   -  
A208 ถั่วเขียว                                   133                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                       25                   -  
A216 ข้าวไร่                                  8,965              0.13
A218 มันแกว                                         23                   -  
A220 แตงโม                                        70                   -  
A222 ขิง                                              263              0.01
A223 กะหล่ำปลี                                 2,900              0.04
A229 พริก                                     102                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     393,135          5.82
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     349              0.01
A302 ยางพารา                             308,486              4.56
A303 ปาล์มน้ำมัน                                10,082              0.15
A304 ยูคาลิปตัส                                39,546              0.59
A305 สัก                                31,654              0.47
A306 สะเดา                                     164                   -  
A309 ประดู่                                     288              0.01
A314 หม่อน                                     935              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   857              0.01
A318 จามจุรี                                        19                   -  
A319 ตีนเป็ด                                       92                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      35                   -  
A322 กฤษณา                                    262                   -  
A323 ตะกู                                   366              0.01
A4  ไม้ผล                     143,136          2.12
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      96                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  9,883              0.15
A402 ส้ม                                     416              0.01
A403 ทุเรียน                                      99                   -  
A404 เงาะ                                     434              0.01
A405 มะพร้าว                                     568              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     234                   -  
A407 มะม่วง                                92,686              1.37
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        87                   -  
A409 พุทรา                                        21                   -  
A410 น้อยหน่า                                     146                   -  
A411 กล้วย                                16,693              0.25
A412 มะขาม                                11,580              0.17
A413 ลำไย                                   5,206              0.08
A414 ฝรั่ง                                        72                   -  
A415 มะละกอ                                    209                   -  
A416 ขนุน                                     349              0.01
A417 กระท้อน                                     611              0.01
A418 ชมพู่                                        78                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       28                   -  
A422 มะนาว                                     401              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                       93                   -  
A426 แก้วมังกร                                        83                   -  
A427 ส้มโอ                                   754              0.01
A428 ละมุด                                      20                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                2,143              0.03
A430 มะไฟ ละไม                                   146                   -  
A5  พืชสวน                         2,958          0.04
A501 พืชสวนผสม                                     632              0.01
A502 พืชผัก                                  1,791              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   129                   -  
A505 พริกไทย                                     113                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                        16                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                     277                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                        73,619          1.09
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                17,652              0.26
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               23,482              0.35
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                9,325              0.14
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 12,715              0.19
A622 ขิง(ไร่หมุนเวียน)                                10,445              0.15
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,145          0.11
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,742              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,276              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,258              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    869              0.01
A8  พืชน้ำ                             11              -  
A802 กก                                      11                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,757          0.04
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       64                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,693              0.04
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           303          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   303              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,654,145      39.26
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,963              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             449,657              6.65
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             220,416              3.26
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,901,268            28.13
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,691              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                77,150              1.14
W  พื้นที่น้ำ                120,507        1.77
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              53,607              0.79
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              13,719              0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                               32,030              0.47
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,511              0.14
W203 คลองชลประทาน                               11,640              0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                187,580        2.76
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                19,556              0.29
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           130,886              1.94
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   176                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              27,318              0.40
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   980              0.01
M301 เหมืองแร่                                     189                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,133              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,079              0.02
M304 บ่อดิน                                 3,003              0.04
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   110                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      50                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     215                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,676              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         209                   -  
รวมทั้งหมด            6,759,909    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง