สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2551
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  พื้นที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             114,490           4.06
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                              4,255                    0.15
U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                              3,361                    0.12
U201 หมู่บ้าน                           86,551                    3.07
U3 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ                              3,412                    0.12
U401 สนามบิน                                 117                    0.01
U405 ถนน                              5,292                    0.19
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                 296                    0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                              2,267                    0.08
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              2,927                    0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   23                         -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              2,822                    0.10
U602 สนามกอล์ฟ                              3,167                    0.11
A  พื้นที่เกษตรกรรม              775,434          27.55
A1 นาข้าว                  202,577               7.20
A100 นาร้าง                           32,101                    1.14
A101 นาข้าว                         136,474                    4.85
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              3,469                    0.12
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                 130                    0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                 471                    0.02
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                 349                    0.01
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                              3,036                    0.11
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                           26,547                    0.94
A2  พืชไร่                   151,056               5.36
A200 ไร่ร้าง                              1,607                    0.06
A201 พืชไร่ผสม                              1,458                    0.05
A202 ข้าวโพด                         147,232                    5.23
A203 อ้อย                                 298                    0.01
A204 มันสำปะหลัง                                   30                         -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                   40                  -  
A217 มันฝรั่ง                                   37                         -  
A229 พริก                                 354                    0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     11,345               0.39
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              1,747                    0.06
A302 ยางพารา                              4,036                    0.14
A303 ปาล์มน้ำมัน                                 160                    0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                 669                    0.02
A305 สัก                              4,623                    0.16
A307 สนประดิพัทธ์                                   14                         -  
A308 กระถิน                                   41                         -  
A315 ไผ่                                   44                         -  
A322 กฤษณา                                   11                         -  
A4  ไม้ผล                   405,354             14.41
A401 ไม้ผลผสม                           16,575                    0.59
A402 ส้ม                                 697                    0.03
A407 มะม่วง                           31,348                    1.12
A409 พุทรา                                 119                    0.01
A411 กล้วย                                   77                         -  
A412 มะขาม                                 389                    0.01
A413 ลำไย                         356,145                  12.65
A427 ส้มโอ                                      4                         -  
A5  พืชสวน                       3,146               0.12
A502 พืชผัก                              2,951                    0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   99                    0.01
A504 องุ่น                                   96                         -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       1,732               0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   58                         -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 940                    0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสสุกร                                 734                    0.03
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                           224               0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   57                         -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      7                         -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 160                    0.01
F  พื้นที่ป่าไม้            1,767,041          62.75
F101 ป่าดิบสมบูรณ์                              5,383                    0.19
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           63,250                    2.25
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      1,689,757                  60.00
F501 สวนป่าสมบูรณ์                              8,651                    0.31
W  พื้นที่น้ำ                33,452           1.19
W101 แม่น้ำลำคลอง                           10,059                    0.36
W102 ทะเลสาบ บึง                                 831                    0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                           18,349                    0.65
W202 บ่อน้ำในไร่นา                              4,068                    0.14
W203 คลองชลประทาน                                 145                    0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              125,759           4.45
M101 ทุ่งหญ้า                           22,306                    0.79
M102 ไม้ละเมาะ                           92,150                    3.27
M2 พื้นที่ลุ่ม                                 505                    0.02
M300 เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า                              1,723                    0.06
M301 เหมืองแร่                              8,567                    0.30
M302 บ่อลูกรัง                                   79                         -  
M303 บ่อทราย                                   24                         -  
M304 บ่อดิน                                 324                    0.01
M405 พื้นที่ถม                                   81                         -  
รวมทั้งหมด           2,816,176        100.00