สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2556 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         302,206             3.86
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                    28,131                        0.36
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                          816                        0.01
 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                  209,261                        2.67
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                      2,673                        0.03
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    37,233                        0.48
 U401   สนามบิน                          323                            -  
 U402   สถานีรถไฟ                            11                            -  
 U405   ถนน                      6,344                        0.08
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                          517                        0.01
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                      9,647                        0.12
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          636                        0.01
 U600   สถานที่ร้าง                          707                        0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                      1,528                        0.02
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                          604                        0.01
 U603   สุสาน  ป่าช้า                      2,686                        0.04
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                          321                            -  
 U7   สนามกอล์ฟ                          768                        0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม       1,690,953            21.56
A1  พื้นที่นา             641,310                 8.19
 A100   นาร้าง                      7,802                        0.10
 A101    นาข้าว                  633,508                        8.09
A2  พืชไร่             560,029                 7.15
A200  ไร่ร้าง                    45,471                        0.58
A201  พืชไร่ผสม                            59                            -  
A202  ข้าวโพด                  371,691                        4.75
A203  อ้อย                    44,161                        0.56
A204  มันสำปะหลัง                    49,519                        0.63
A205  สับปะรด                    34,972                        0.45
A206  ยาสูบ                      1,460                        0.02
A209  ถั่วเหลือง                            35                            -  
A210  ถั่วลิสง                      3,025                        0.04
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                      2,654                        0.03
A214  ละหุ่ง                            99                            -  
A215  งา                              5                            -  
A216  ข้าวไร่                      6,437                        0.08
A222  ขิง                            43                            -  
A229  พริก                          398                        0.01
A3  ไม้ยืนต้น             342,340                 4.35
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                            85                            -  
A301  ไม้ยืนต้นผสม                          879                        0.01
A302  ยางพารา                    50,370                        0.64
A303  ปาล์มน้ำมัน                      1,325                        0.02
A304  ยูคาลิปตัส                    20,597                        0.26
A305  สัก                  185,121                        2.36
A306  สะเดา                          137                            -  
A309  ประดู่                            98                            -  
A312  กาแฟ                          318                            -  
A313  ชา                            69                            -  
A314  หม่อน                            30                            -  
A315  ไผ่ (ปลูกเพื่อการค้า)                      2,399                        0.03
A318  จามจุรี                    79,956                        1.02
A322  กฤษณา                            50                            -  
A323  ตะกู                          906                        0.01
A4  ไม้ผล               96,590                 1.22
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                      3,753                        0.05
 A401   ไม้ผลผสม                      7,887                        0.10
 A402   ส้ม                          538                        0.01
 A405   มะพร้าว                            18                            -  
 A406   ลิ้นจี่                      3,357                        0.04
 A407   มะม่วง                    19,718                        0.25
 A408   มะม่วงหิมพานต์                            76                            -  
 A409   น้อยหน่า                            15                            -  
 A410   น้อยหน่า                            12                            -  
 A411   กล้วย                      3,238                        0.04
 A412   มะขาม                      8,648                        0.11
 A413   ลำไย                    48,308                        0.62
 A414   ฝรั่ง                            43                            -  
 A415   มะละกอ                          102                            -  
 A416   ขนุน                          106                            -  
 A417   กระท้อน                          178                            -  
 A422   มะนาว                          155                            -  
 A425   มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                            16                            -  
 A426   แก้วมังกร                            44                            -  
 A427   มะปราง มะยงชิด                          361                            -  
 A429   มะปราง มะยงชิด                              9                            -  
 A430   มะไฟ                              8                            -  
A5  พืชสวน                 3,436                 0.04
 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                            13                            -  
 A502   พืชผัก                      2,445                        0.03
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ                            58                            -  
 A504   องุ่น                          208                            -  
 A507   เสาวรส                            78                            -  
 A510   นาหญ้า                          621                        0.01
 A515   เห็ด                            13                            -  
A6  ไร่หมุนเวียน               40,391                 0.52
 A600   ไร่ร้าง                    17,576                        0.22
 A601   ไร่หมุนเวียนผสม                            18                            -  
 A602   ไร่หมุนเวียน(ข้าวโพดหมุนเวียน)                    17,733                        0.23
 A616   ไร่หมุนเวียน(ข้าวไร่หมุนเวียน)                      5,064                        0.07
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 5,306                 0.07
 A700   โรงเรือนร้าง                          228                            -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                      1,089                        0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      1,697                        0.02
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                      1,392                        0.02
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          900                        0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 1,209                 0.02
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            15                            -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      1,194                        0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   342                     -  
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          342                            -  
F  พื้นที่ป่าไม้       5,587,089            71.33
 F100   ป่าไม่ผลัดรอสภาพฟื้นฟู                              3                            -  
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                  565,129                        7.21
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    84,940                        1.09
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์              4,934,086                     62.99
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                          101                            -  
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                      2,830                        0.04
W  พื้นที่น้ำ         100,904             1.29
 W101   แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                    30,863                        0.40
 W102   หนอง  บึง ทะเลสาบ                      3,246                        0.04
 W201   อ่างเก็บน้ำ                    60,516                        0.77
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                      4,461                        0.06
 W203   คลองชลประทาน                      1,818                        0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด         152,574             1.96
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                    11,931                        0.15
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    60,855                        0.78
 M2   พื้นที่ลุ่ม                      6,910                        0.09
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                      2,709                        0.04
 M301   เหมืองแร่                    63,293                        0.81
 M302   บ่อลูกรัง                      2,136                        0.03
 M303   บ่อทราย                          238                            -  
 M304   บ่อดิน                      3,431                        0.05
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                            60                            -  
 M403   ที่หินโผล่                            84                            -  
 M405   พื้นที่ถม                          654                        0.01
 M7   ที่ทิ้งขยะ                          273                            -  
รวมทั้งหมด      7,833,726          100.00
 ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน