สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                389,088        5.35
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              40,071              0.55
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                1,276              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           251,452              3.45
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              27,944              0.38
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              32,222              0.44
U401 สนามบิน                                3,433              0.05
U404  ท่าเรือ                                   452              0.01
U405 ถนน                                2,502              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    105                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,645              0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,979              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                    379              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 8,084              0.11
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,454              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                  2,901              0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    234                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,955              0.08
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,517,069      48.17
A1 พื้นที่นา                 1,478,438         20.27
A100 นาร้าง                                      893              0.01
A101 นาข้าว                        1,458,015            19.98
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,111              0.06
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   193                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                2,675              0.04
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                      37                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                     168                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                3,250              0.05
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                     318              0.01
A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝรั่ง+พืชผัก                                     239                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   547              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      53                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,383              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                6,556              0.09
A2  พืชไร่                  1,035,221         14.20
A200 ไร่ร้าง                                24,772              0.34
A201 พืชไร่ผสม                                  1,067              0.02
A202 ข้าวโพด                           839,074            11.50
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                       17                   -  
A202+A212 ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง                                       20                   -  
A202+A217 ข้าวโพด+มันฝรั่ง                                     372              0.01
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                   143                   -  
A203 อ้อย                                    499              0.01
A204 มันสำปะหลัง                                37,619              0.52
A205 สับปะรด                                37,167              0.51
A206 ยาสูบ                                 1,210              0.02
A208 ถั่วเขียว                                        19                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         50                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        93                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                       22                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    142                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                        16                   -  
A216 ข้าวไร่                                90,705              1.24
A219 มันเทศ                                     102                   -  
A220 แตงโม                                        57                   -  
A222 ขิง                                           1,185              0.02
A223 กะหล่ำปลี                                    672              0.01
A224 มะเขือเทศ                                       41                   -  
A229 พริก                                     157                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     360,995          4.92
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     242                   -  
A302 ยางพารา                             257,858              3.53
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,276              0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                  6,066              0.08
A305 สัก                                32,935              0.45
A306 สะเดา                                     194                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       81                   -  
A309 ประดู่                                     212                   -  
A312 กาแฟ                                13,156              0.18
A313 ชา                                42,592              0.58
A314 หม่อน                                     132                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,022              0.01
A316 นุ่น                                        79                   -  
A318 จามจุรี                                     255                   -  
A319 ตีนเป็ด                                       94                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      35                   -  
A322 กฤษณา                                    441              0.01
A323 ตะกู                                   325              0.01
A4  ไม้ผล                     324,798          4.44
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,182              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                14,756              0.20
A402 ส้ม                                10,344              0.14
A404 เงาะ                                  2,147              0.03
A405 มะพร้าว                                        56                   -  
A406 ลิ้นจี่                                66,616              0.91
A407 มะม่วง                                  8,677              0.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        11                   -  
A409 พุทรา                                     102                   -  
A411 กล้วย                                  3,429              0.05
A412 มะขาม                                  1,549              0.02
A413 ลำไย                              192,212              2.63
A414 ฝรั่ง                                     137                   -  
A415 มะละกอ                                    423              0.01
A416 ขนุน                                     226                   -  
A417 กระท้อน                                  1,958              0.03
A418 ชมพู่                                        17                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    153                   -  
A422 มะนาว                                     316                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                               11,605              0.16
A424 มะขามเทศ                                       52                   -  
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                   129                   -  
A426 แก้วมังกร                                     835              0.01
A427 ส้มโอ                                7,768              0.11
A429 มะปราง มะยงชิด                                      37                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      37                   -  
A431 ทับทิม                                      24                   -  
A5  พืชสวน                       12,262          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A502 พืชผัก                                  8,199              0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,536              0.03
A504 องุ่น                                     381                   -  
A507 เสาวรส                                    795              0.01
A511 หวาย                                     234                   -  
A515 เห็ด                                   107                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      270,917          3.71
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                48,166              0.66
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                 9,087              0.12
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           137,151              1.88
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 76,459              1.05
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                        54                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       13,194          0.19
A700 โรงเรือนร้าง                                      31                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  7,302              0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,896              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    502              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 3,463              0.05
A8  พืชน้ำ                             16              -  
A802 กก                                      16                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        19,726          0.27
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    306                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              16,574              0.23
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 2,846              0.04
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,502          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,502              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             3,087,768      42.31
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  3,552              0.05
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             226,883              3.11
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             102,310              1.40
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,734,674            37.47
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,399              0.03
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                17,950              0.25
W  พื้นที่น้ำ                104,516        1.43
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              44,278              0.61
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              23,236              0.32
W201 อ่างเก็บน้ำ                               25,025              0.34
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                11,031              0.15
W203 คลองชลประทาน                                    946              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                200,540        2.74
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                46,862              0.64
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              75,866              1.04
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   134                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              57,844              0.79
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                9,606              0.13
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   663              0.01
M301 เหมืองแร่                                  1,781              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                   1,004              0.01
M303 บ่อทราย                                      190                   -  
M304 บ่อดิน                                 3,108              0.04
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      32                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        13                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,973              0.04
M601 หาดทราย                                      94                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         370              0.01
รวมทั้งหมด            7,298,981    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง