สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                371,761            4.70
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              28,360                      0.36
U200 หมู่บ้าน / ที่ดินจัดสรรร้าง                                   845                      0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           250,319                      3.16
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   667                      0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                      51                           -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              48,121                      0.61
U401 สนามบิน                                2,934                      0.04
U403 สถานีขนส่ง                                      62                           -  
U405 ถนน                              10,524                      0.13
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                      87                           -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                15,767                      0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,822                      0.04
U600 สถานที่ร้าง                                   144                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,221                      0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                9,070                      0.11
U603 สุสาน ป่าช้า                                     486                      0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    236                           -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      45                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,349,385           54.92
A1 พื้นที่นา                 1,543,355               19.49
A100 นาร้าง                                   2,283                      0.03
A101 นาข้าว                        1,276,232                    16.12
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                           153,555                      1.94
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              99,167                      1.25
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   110                           -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                5,208                      0.07
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                2,655                      0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      55                           -  
A101+A213 นาข้าว+ข้าวฟ่าง                                      56                           -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                2,251                      0.03
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      76                           -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,538                      0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   169                           -  
A2  พืชไร่                  2,135,408               26.98
A200 ไร่ร้าง                                  3,888                      0.05
A201 พืชไร่ผสม                              98,177                      1.24
A202 ข้าวโพด                        1,203,469                    15.20
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                      40                           -  
A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่                                      27                           -  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                 3,409                      0.04
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                1,336                      0.02
A203 อ้อย                            515,023                      6.50
A204 มันสำปะหลัง                             245,664                      3.10
A205 สับปะรด                                   181                           -  
A206 ยาสูบ                                1,323                      0.02
A209 ถั่วเหลือง                                      12                           -  
A213 ข้าวฟ่าง                                   441                      0.01
A215 งา                                      40                           -  
A216 ข้าวไร่                              56,893                      0.72
A216+A223 ข้าวไร่+กะหล่ำปลี                                   708                      0.01
A219 มันเทศ                                     642                      0.01
A220 แตงโม                                  1,204                      0.02
A222 ขิง                                1,337                      0.02
A223 กะหล่ำปลี                                   609                      0.01
A224 มะเขือเทศ                                      72                           -  
A228 ทานตะวัน                                      72                           -  
A229 พริก                                     809                      0.01
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      32                           -  
A3  ไม้ยืนต้น                     316,906                3.99
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                    161                           -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,082                      0.03
A302 ยางพารา                                74,023                      0.93
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,398                      0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                56,127                      0.71
A305 สัก                             172,244                      2.18
A306 สะเดา                                2,423                      0.03
A309 ประดู่                                   382                           -  
A312 กาแฟ                                      46                           -  
A314 หม่อน                                2,524                      0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,184                      0.01
A317 หมาก                                      38                           -  
A319 ตีนเป็ด                                      51                           -  
A322 กฤษณา                                       76                           -  
A323 ตะกู                                   147                           -  
A4  ไม้ผล                     293,645                3.70
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,327                      0.02
A401 ไม้ผลผสม                                11,187                      0.14
A402 ส้ม                                  1,589                      0.02
A404 เงาะ                                      20                           -  
A405 มะพร้าว                                     323                           -  
A406 ลิ้นจี่                                3,300                      0.04
A407 มะม่วง                                46,057                      0.58
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      18                           -  
A409 พุทรา                                      93                           -  
A410 น้อยหน่า                                   125                           -  
A411 กล้วย                                     571                      0.01
A412 มะขาม                             222,938                      2.82
A413 ลำไย                                   1,347                      0.02
A414 ฝรั่ง                                     128                           -  
A415 มะละกอ                                    164                           -  
A416 ขนุน                                1,497                      0.02
A417 กระท้อน                                      84                           -  
A418 ชมพู่                                   902                      0.01
A422 มะนาว                                     431                      0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                   406                           -  
A424 มะขามเทศ                                   213                           -  
A427 ส้มโอ                                   360                           -  
A428 ละมุด                                   398                      0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                   145                           -  
A430 มะไฟ ละไม                                      22                           -  
A5  พืชสวน                       13,565                0.17
A501 พืชสวนผสม                                      59                           -  
A502 พืชผัก                                12,145                      0.15
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   482                      0.01
A507 เสาวรส                                   824                      0.01
A515 เห็ด                                      55                           -  
A6 ไร่หมุนเวียน                      14,291                0.18
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                1,468                      0.02
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                7,790                      0.10
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   388                           -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                4,645                      0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       24,406                0.31
A700  โรงเรือนร้าง                                    407                      0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,511                      0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,718                      0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               15,349                      0.19
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    421                      0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          7,070                0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                      35                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,035                      0.09
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    739            0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   739                      0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                  2,902,274               36.65
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                72,953                      0.92
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             640,132                      8.08
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           537,898                      6.79
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        1,474,700                    18.63
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                40,582                      0.51
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                           136,009                      1.72
W  พื้นที่น้ำ                       93,376                1.19
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              61,408                      0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                7,033                      0.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               10,966                      0.14
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,868                      0.14
W203 คลองชลประทาน                                 3,101                      0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     200,964                2.54
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                25,312                      0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           163,327                      2.06
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      55                           -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                6,031                      0.08
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   622                      0.01
M301 เหมืองแร่                                  2,205                      0.03
M302 บ่อลูกรัง                                         73                           -  
M304 บ่อดิน                                    830                      0.01
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   412                      0.01
M403 ที่หินโผล่                                1,681                      0.02
M405 พื้นที่ถม                                      135                           -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         281                           -  
รวมทั้งหมด            7,917,760         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,668.416  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,917,760 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง