สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2555 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 125,255                     1.76
 U1    ตัวเมืองและย่านการค้า                           7,179                             0.10
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                 50                                 -  
 U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ                         89,238                             1.25
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                           7,689                             0.11
 U3     สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                         15,193                             0.21
  U401     สนามบิน                              642                             0.01
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                              526                             0.01
 U502     โรงงานอุตสาหกรรม                           1,327                             0.02
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              445                             0.01
 U600   สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง )                                 44                                 -  
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              819                             0.01
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                           1,019                             0.02
 U603   สุสาน  ป่าช้า                           1,002                             0.01
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                 43                                 -  
 U7   สนามกอล์ฟ                                 39                                 -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม              2,420,786                   33.76
A1  นาข้าว                 223,810                     3.12
 A100   นาร้าง                              563                             0.01
 A101    นาข้าว                      223,247                             3.11
A2  พืชไร่                 542,706                     7.57
 A200   ไร่ร้าง                         17,698                             0.25
 A202   ข้าวโพด                      502,510                             7.01
 A204    มันสำปะหลัง                              172                                 -  
 A205   สับปะรด                                 11                                 -  
 A206   ยาสูบ                              164                                 -  
 A208   ถั่วเขียว                                 27                                 -  
 A210   ถั่วลิสง                                 65                                 -  
 A212   ถั่วดำ,ถั่วแดง                                 18                                 -  
 A216   ข้าวไร่                         14,048                             0.20
 A222   ขิง                                 73                                 -  
 A223   กะหล่ำปลี                           7,906                             0.11
 A229   พริก                                 14                                 -  
A3  ไม้ยืนต้น                 268,544                     3.75
 A300   ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม                                 11                                 -  
 A301    ไม้ยืนต้นผสม                                 28                                 -  
 A302     ยางพารา                      169,189                             2.36
 A303   ปาล์มน้ำมัน                              253                                 -  
 A304    ยูคาลิปตัส                           1,021                             0.02
 A305   สัก                         92,960                             1.30
 A312   กาแฟ                           1,387                             0.02
 A314   หม่อน                                 36                                 -  
 A315   ไผ่(ตง,หวานปลูกเพื่อการค้า)                           3,222                             0.05
 A318   จามจุรี                              280                                 -  
 A322   กฤษณา                              105                                 -  
 A323   ตะกู                                 52                                 -  
A4  ไม้ผล                 201,246                     2.81
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                           1,635                             0.02
 A401    ไม้ผลผสม                         42,952                             0.60
 A402   ส้ม                           2,051                             0.03
 A404   เงาะ                              645                             0.01
 A406   ลิ้นจี่                         41,769                             0.58
 A407   มะม่วง                         24,696                             0.35
 A408   มะม่วงหิมพานต์                           1,794                             0.03
 A409   พุทรา                                   3                                 -  
 A411   กล้วย                              204                                 -  
 A412   มะขาม                         31,793                             0.44
 A413   ลำไย                         52,823                             0.74
 A414   ฝรั่ง                                 66                                 -  
 A415   มะละกอ                                 81                                 -  
 A416   ขนุน                                 38                                 -  
 A417   กระท้อน                              157                                 -  
 A420   ลางสาด ลองกอง                                 28                                 -  
 A422   มะนาว                              341                             0.01
 A425   มะกอกน้ำ                                 32                                 -  
 A426   แก้วมังกร                                 14                                 -  
 A427   ส้มโอ                              124                                 -  
A5  พืชสวน                       235                        -  
 A502   พืชผัก                              184                                 -  
 A511   หวาย                                 51                                 -  
A6  ไร่หมุนเวียน              1,183,541                   16.51
 A600   ไร่ร้าง                      248,639                             3.47
 A602   ข้าวโพด                       743,926                          10.38
 A616   ข้าวไร่                      190,976                             2.66
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       600                        -  
 A700   โรงเรือนร้าง                                 30                                 -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              211                                 -  
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              148                                 -  
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              201                                 -  
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 10                                 -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         58                        -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 58                                 -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         46                        -  
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 46                                 -  
F  พื้นที่ป่าไม้              4,551,422                   63.48
 F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           6,653                             0.09
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                      603,532                             8.42
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      138,222                             1.93
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                   3,796,991                          52.96
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                           6,024                             0.08
W  พื้นที่น้ำ                  47,725                     0.66
 W101     แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                         21,796                             0.30
 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ                           1,455                             0.02
 W201     อ่างเก็บน้ำ                         22,923                             0.32
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                           1,510                             0.02
 W203   คลองชลประทาน                                 41                                 -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  24,857                     0.34
 M101     ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              136                                 -  
 M102    ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                         22,804                             0.32
 M103   ไผ่ (ไผ่หนาม)                                 98                                 -  
 M2    พื้นที่ลุ่ม                              670                             0.01
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              162                                 -  
 M301   เหมืองแร่                              300                                 -  
  M303     บ่อทราย                                 91                                 -  
 M304   บ่อดิน                              361                             0.01
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                                 11                                 -  
 M405   พื้นที่ถม                              193                                 -  
 M7   ที่ทิ้งขยะ                                 31                                 -  
รวมทั้งหมด             7,170,045                  100.00