จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กระบี่ 2563 2561 2559 2555
2.ชุมพร 2564 2561 2559 2555
3.ตรัง 2563 2561 2559 2556
4.นครศรีธรรมราช 2564 2561 2559 2555
5.นราธิวาส 2564 2561 2559 2552
6.ปัตตานี 2564 2561 2559 2556
7.พังงา 2564 2561 2559 2556
8.พัทลุง 2563 2561 2559 2556
9.ภูเก็ต 2563 2561 2559 2556
10.ยะลา 2564 2561 2559 2552
11.ระนอง 2564 2561 2559 2556
12.สงขลา 2563 2561 2559 2555
13.สตูล 2564 2561 2559 2556
14.สุราษฏร์ธานี 2564 2561 2559 2555
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24-11-2023  

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409  e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.