สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                109,928        3.75
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              11,728              0.40
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              65,678              2.23
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              13,569              0.46
U401 สนามบิน                                2,144              0.07
U405 ถนน                                9,283              0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    121              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                        46                   -  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                5,198              0.18
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                       12                   -  
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   744              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     786              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       10                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   609              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,130,398      72.39
A1 พื้นที่นา                        7,791          0.27
A100 นาร้าง                                   4,594              0.16
A101 นาข้าว                                3,197              0.11
A3  ไม้ยืนต้น                  2,089,573             71
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                    124              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,308              0.11
A302 ยางพารา                             884,337            30.05
A303 ปาล์มน้ำมัน                          1,201,003            40.81
A305 สัก                                        66                   -  
A312 กาแฟ                                     735              0.03
A4  ไม้ผล                         6,756          0.22
A401 ไม้ผลผสม                                  2,636              0.09
A402 ส้ม                                        36                   -  
A403 ทุเรียน                                      80                   -  
A404 เงาะ                                     189              0.01
A405 มะพร้าว                                  3,647              0.12
A411 กล้วย                                        41                   -  
A414 ฝรั่ง                                        18                   -  
A419 มังคุด                                        64                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       45                   -  
A5  พืชสวน                             30              -  
A502 พืชผัก                                        30                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             61              -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       61                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        26,187          0.89
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    900              0.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    142              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                       74                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               25,071              0.85
F  พื้นที่ป่าไม้                     615,034         20.91
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  9,362              0.32
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             360,131            12.24
F201 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        20                   -  
F200 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                        50                   -  
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                14,166              0.48
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                             222,664              7.57
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     279              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  8,362              0.29
W  พื้นที่น้ำ                       55,498          1.88
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,405              1.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   930              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 5,837              0.20
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,310              0.11
W203 คลองชลประทาน                                       16                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       31,962          1.07
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,318              0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              14,811              0.50
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   809              0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      15                   -  
M301 เหมืองแร่                                  1,028              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                      104                   -  
M304 บ่อดิน                                      22                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      18                   -  
M405 พื้นที่ถม                                      890              0.03
M601 หาดทราย                                  5,941              0.20
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        6                   -  
รวมทั้งหมด            2,942,820    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,942,820 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง