สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               68,608           2.62
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                             5,430                    0.21
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                           36,849                    1.41
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                           11,249                    0.43
U404 ท่าเรือ                                   36                         -  
U405 ถนน                             7,830                    0.30
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                   78                         -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                             3,062                    0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   91                         -  
U600 สถานที่ร้าง                                 515                    0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 418                    0.02
U602 รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                             2,842                    0.11
U603 สุสาน, ป่าช้า                                   82                         -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   48                         -  
U7 สนามกอล์ฟ                                   78                         -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม            1,105,729         42.42
A1 นาข้าว                      9,701               0.37
A100 นาร้าง                             5,669                    0.22
A101 นาข้าว                             4,032                    0.15
A2  พืชไร่                           67                  -  
A203 อ้อย                                   38                         -  
A204 มันสำปะหลัง                                   13                         -  
A205 สับปะรด                                   16                         -  
A3  ไม้ยืนต้น                1,014,555             38.92
A301 ไม้ยืนต้นผสม                           16,066                    0.62
A302 ยางพารา                         772,978                  29.65
A303 ปาล์มน้ำมัน                         220,328                    8.45
A305 สัก                                   39                         -  
A306 สะเดา                                   11                         -  
A307 สนประดิพัทธ์                             2,909                    0.11
A308 กระถิน                             1,748                    0.07
A312 กาแฟ                                   21                         -  
A317 หมาก                                 411                    0.02
A322 กฤษณา                                   44                         -  
A4  ไม้ผล                     56,657               2.19
A401 ไม้ผลผสม                           33,073                    1.27
A403 ทุเรียน                                 124                    0.01
A404 เงาะ                             2,629                    0.10
A405 มะพร้าว                           15,321                    0.59
A408 มะม่วงหิมพานต์                                 953                    0.04
A411 กล้วย                                 166                    0.01
A415 มะละกอ                                   20                         -  
A419 มังคุด                             3,886                    0.15
A420 ลางสาด ลองกอง                                 454                    0.02
A426 แก้วมังกร                                   14                         -  
A430 มะไฟ                                   17                         -  
A5  พืชสวน                           39                  -  
A502 พืชผัก                                   25                         -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   14                         -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         490               0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 108                         -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 313                    0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   69                         -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      24,220               0.93
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                             4,236                    0.16
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                 166                    0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 225                    0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                           19,593                    0.75
F  พื้นที่ป่าไม้  1,195,986         45.90
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           45,769                    1.76
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                         843,763                  32.37
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                           39,272                    1.51
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                         266,302                  10.22
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                 494                    0.02
F700 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                 386                    0.02
W  พื้นที่น้ำ  126,455           4.84
W1* ทะเล                                    -                           -  
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                         116,804                    4.48
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             5,166                    0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 631                    0.02
W202 บ่อน้ำในไร่นา                             3,770                    0.14
W203 คลองชลประทาน                                   84                         -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              110,031           4.22
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             3,955                    0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           34,805                    1.34
M2 พื้นที่ลุ่ม                             6,771                    0.26
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           10,139                    0.39
M301 เหมืองแร่                             1,271                    0.05
M302 บ่อลูกรัง                                 365                    0.01
M303 บ่อทราย                                 505                    0.02
M304 บ่อดิน                                 154                    0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   24                         -  
M405 พื้นที่ถม                                 336                    0.01
M6 หาดทราย                           51,211                    1.96
M7 ที่ทิ้งขยะ                                 495                    0.02
  รวมทั้งหมด           2,606,809        100.00