สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          54,039        2.63
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                    7,137              0.35
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                       124              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  26,836              1.30
U203 หมู่บ้านชาวเล                          59                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                    8,278              0.40
U401 สนามบิน                    2,012              0.10
U404 ท่าเรือ                       192              0.01
U405 ถนน                    5,055              0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                           34                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                      1,964              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          93                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        848              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                       997              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                         381              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           29                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         737,323      35.77
A1 พื้นที่นา               2,753          0.14
A100 นาร้าง                       1,753              0.09
A101 นาข้าว                    1,000              0.05
A2  พืชไร่                  279          0.01
A201 พืชไร่ผสม                         208              0.01
A205 สับปะรด                            54                   -  
A221 ลูกเดือย                            17                   -  
A3  ไม้ยืนต้น            665,032         32.26
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                    3,268              0.16
A301 ไม้ยืนต้นผสม                      4,089              0.20
A302 ยางพารา                 446,771            21.67
A303 ปาล์มน้ำมัน                 179,570              8.71
A305 สัก                            79              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                        195              0.01
A312 กาแฟ                   27,504              1.33
A317 หมาก                    3,495              0.17
A322 กฤษณา                           39                   -  
A323 ตะกู                          22                   -  
A4  ไม้ผล              55,602          2.69
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                       174              0.01
A401 ไม้ผลผสม                    22,108              1.07
A402 ส้ม                            18                   -  
A403  ทุเรียน                  19,056              0.92
A404 เงาะ                         162              0.01
A405 มะพร้าว                      2,584              0.13
A407 มะม่วง                            20                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                    5,703              0.28
A411 กล้วย                         923              0.04
A416 ขนุน                            16                   -  
A419 มังคุด                    3,880              0.19
A420 ลางสาด ลองกอง                        896              0.04
A422 มะนาว                            62                   -  
A5  พืชสวน                  159          0.01
A502 พืชผัก                            69                   -  
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                          90              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                1,166          0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         537              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        496              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        133              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               12,332          0.60
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        857              0.04
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          14                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       124              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  10,747              0.52
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                       590              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้      1,160,738      56.30
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    26,528              1.29
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 964,752            46.80
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                    1,895              0.09
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์               167,263              8.11
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                            51                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         249              0.01
W  พื้นที่น้ำ          82,639        4.00
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  70,760              3.43
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                       270              0.01
W103 ทะเล                    8,305              0.40
W201 อ่างเก็บน้ำ                     1,848              0.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      1,456              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          26,539        1.30
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                      6,254              0.30
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  11,523              0.56
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                          59                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                    1,121              0.06
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    2,043              0.10
M301 เหมืองแร่                      3,115              0.15
M302 บ่อลูกรัง                          66                   -  
M303 บ่อทราย                          493              0.03
M304 บ่อดิน                        748              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                          78              0.01
M405 พื้นที่ถม                          362              0.02
M601 หาดทราย                       636              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                41                   -  
รวมทั้งหมด     2,061,278    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,278 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง