สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             98,440           29.01
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        7,388                       2.18
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                            279                       0.08
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      61,668                     18.17
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        4,712                       1.39
U401 สนามบิน                        1,425                       0.42
U404 ท่าเรือ                            409                       0.12
U405 ถนน                        3,905                       1.15
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                              66                       0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          1,985                       0.59
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              35                       0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         2,520                       0.74
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                        9,096                       2.68
U603 สุสาน ป่าช้า                              212                       0.06
U605 สถานีบริการน้ำมัน                             118                       0.04
U701 สนามกอล์ฟ                        4,622                       1.36
A  พื้นที่เกษตรกรรม           101,428           29.90
A1 พื้นที่นา                  1,892                 0.55
A100 นาร้าง                           1,707                       0.50
A101 นาข้าว                            185                       0.05
A2  พืชไร่                   1,613                 0.47
A200 ไร่ร้าง                              72                       0.02
A205 สับปะรด                          1,541                       0.45
A3  ไม้ยืนต้น                 82,176               24.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                            309                       0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          1,888                       0.55
A302 ยางพารา                        76,660                     22.59
A303 ปาล์มน้ำมัน                          3,094                       0.91
A306 สะเดา                                30                       0.01
A307 สนประดิพัทธ์                             128                       0.04
A314 หม่อน                               19                       0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                              29                       0.01
A318 จามจุรี                               19                       0.01
A4  ไม้ผล                   8,995                 2.66
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              79                       0.02
A401 ไม้ผลผสม                          1,733                       0.51
A403 ทุเรียน                              89                       0.03
A404 เงาะ                                91                       0.03
A405 มะพร้าว                          6,615                       1.95
A408 มะม่วงหิมพานต์                                54                       0.02
A411 กล้วย                              203                       0.06
A415 มะละกอ                               10                            -  
A416 ขนุน                                19                       0.01
A419 มังคุด                              92                       0.03
A420 ลางสาด ลองกอง                               10                            -  
A5  พืชสวน                      554                 0.17
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                              26                       0.01
A502 พืชผัก                              393                       0.12
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                            135                       0.04
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      590                 0.18
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              329                       0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              18                       0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             171                       0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               72                       0.02
A8  พืชน้ำ                      315                 0.09
A801 พืชน้ำผสม                              12                            -  
A803 บัว                                20                       0.01
A806 ผักบุ้ง                              283                       0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       23                 0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              23                       0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    5,270                 1.55
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                             621                       0.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              71                       0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        4,578                       1.35
F  พื้นที่ป่าไม้           108,607           32.00
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      16,732                       4.93
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        73,087                     21.53
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              132                       0.04
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                              681                       0.20
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                        16,616                       4.90
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                            145                       0.04
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                              124                       0.04
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                              510                       0.15
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                              580                       0.17
W  พื้นที่น้ำ              5,936             1.75
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        1,841                       0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                            662                       0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                         1,477                       0.44
W202 บ่อน้ำในไร่นา                        1,948                       0.57
W203 คลองชลประทาน                                 8                            -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด             24,985             7.34
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          8,331                       2.45
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        5,415                       1.60
M201 พื้นที่ลุ่ม                            858                       0.25
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        7,946                       2.34
M301 เหมืองแร่                            286                       0.08
M302 บ่อลูกรัง                            211                       0.06
M303 บ่อทราย                                   9                            -  
M304 บ่อดิน                            104                       0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                              43                       0.01
M403 ที่หินโผล่                             277                       0.08
M405 พื้นที่ถม                           1,018                       0.30
M601 หาดทราย                              487                       0.14
รวมทั้งหมด          339,396          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,396 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง