สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                314,349        5.04
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              14,214              0.23
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   625              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           216,532              3.48
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   196                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              50,257              0.81
U401 สนามบิน                                2,513              0.04
U402 สถานีรถไฟ                                       98                   -  
U404 ท่าเรือ                                   163                   -  
U405 ถนน                              18,777              0.30
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       49                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,409              0.15
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,353              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      15                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     117                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       31                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,043,245      65.07
A1 พื้นที่นา                    557,136          8.97
A100 นาร้าง                                 97,513              1.57
A101 นาข้าว                           459,623              7.40
A2  พืชไร่                         4,314          0.08
A200 ไร่ร้าง                                        35                   -  
A206 ยาสูบ                                       42                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        55                   -  
A219 มันเทศ                                     981              0.02
A220 แตงโม                                     286              0.01
A229 พริก                                  2,915              0.05
A3  ไม้ยืนต้น                  2,772,247         44.61
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              12,952              0.21
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        41                   -  
A302 ยางพารา                          2,343,495            37.71
A303 ปาล์มน้ำมัน                             358,647              5.77
A304 ยูคาลิปตัส                                        76                   -  
A305 สัก                                     302              0.01
A306 สะเดา                                     364              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                               47,490              0.76
A308 กระถิน                                3,712              0.06
A312 กาแฟ                                  1,219              0.02
A317 หมาก                                 3,757              0.06
A318 จามจุรี                                        35                   -  
A319 ตีนเป็ด                                       32                   -  
A323 ตะกู                                   125                   -  
A4  ไม้ผล                     512,958          8.25
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              14,986              0.24
A401 ไม้ผลผสม                             272,871              4.39
A402 ส้ม                                     166                   -  
A403 ทุเรียน                              18,049              0.29
A404 เงาะ                                49,438              0.80
A405 มะพร้าว                                95,136              1.53
A407 มะม่วง                                        27                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        60                   -  
A409 พุทรา                                        24                   -  
A411 กล้วย                                     975              0.02
A414 ฝรั่ง                                     135                   -  
A417 กระท้อน                                        81                   -  
A419 มังคุด                               44,310              0.71
A420 ลางสาด ลองกอง                                 6,640              0.11
A421 ระกำ สละ                                        37                   -  
A422 มะนาว                                     284                   -  
A426 แก้วมังกร                                        10                   -  
A427 ส้มโอ                                9,729              0.16
A5  พืชสวน                       22,546          0.36
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                4,204              0.07
A502 พืชผัก                                18,277              0.29
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      65                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,561          0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      99                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,139              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      30                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    964              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    329              0.01
A8  พืชน้ำ                             41              -  
A806 ผักบุ้ง                                       41                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      170,442          2.74
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               69,732              1.12
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                6,638              0.11
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              13,772              0.22
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               80,300              1.29
F  พื้นที่ป่าไม้             1,424,654      22.94
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                14,765              0.24
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,163,675            18.73
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                1,951              0.03
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                               90,655              1.46
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                             124,612              2.01
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                28,996              0.47
W  พื้นที่น้ำ                 98,365        1.58
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              48,734              0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,392              0.02
W103 ทะเล                                8,580              0.14
W201 อ่างเก็บน้ำ                               13,191              0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,837              0.16
W203 คลองชลประทาน                               16,631              0.27
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                333,451        5.37
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             149,446              2.41
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           107,300              1.73
M201 พื้นที่ลุ่ม                              49,640              0.80
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,607              0.07
M301 เหมืองแร่                                15,996              0.26
M302 บ่อลูกรัง                                   1,963              0.03
M303 บ่อทราย                                      900              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,354              0.02
M405 พื้นที่ถม                                      302              0.01
M601 หาดทราย                                  1,943              0.03
รวมทั้งหมด            6,214,064    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,214,064 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง