สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสตูล  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 66,056        4.26
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                                 4,487              0.29
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                       13                   -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                               44,222              2.85
U203  หมู่บ้านชาวเล                                    626              0.04
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                 8,185              0.53
U400  สถานีคมนาคมร้าง                                    544              0.04
U401  สนามบิน                                    372              0.02
U403  สถานีขนส่ง                                         41                   -  
U404  ท่าเรือ                                       11                   -  
U405  ถนน                                 4,103              0.27
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                                   2,009              0.13
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    213              0.01
U600  สถานที่ร้าง                                        23                   -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                     724              0.05
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    302              0.02
U603  สุสาน ป่าช้า                                      149              0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                        32                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม                723,641      46.70
A1  พื้นที่นา                       41,005          2.64
A100  นาร้าง                                  11,958              0.77
A101  นาข้าว                               29,047              1.87
A2  พืชไร่                           508          0.03
A200  ไร่ร้าง                                         50                   -  
A202  ข้าวโพด                                       24                   -  
A203  อ้อย                                        91              0.01
A205  สับปะรด                                      332              0.02
A229  พริก                                       11                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     641,314         41.39
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               17,694              1.14
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                         90              0.01
A302  ยางพารา                              506,469            32.69
A303  ปาล์มน้ำมัน                              116,957              7.55
A306  สะเดา                                         14                   -  
A307  สนประดิพัทธ์                                        14                   -  
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                       33                   -  
A317  หมาก                                         43                   -  
A4  ไม้ผล                       14,278          0.93
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    109              0.01
A401  ไม้ผลผสม                                   4,673              0.30
A403  ทุเรียน                                      245              0.02
A404  เงาะ                                   1,819              0.12
A405  มะพร้าว                                   3,804              0.25
A407  มะม่วง                                       12                   -  
A408  มะม่วงหิมพานต์                                         16                   -  
A411  กล้วย                                   1,741              0.11
A413  ลำไย                                          21                   -  
A415  มะละกอ                                        21                   -  
A419  มังคุด                                      465              0.03
A420  ลางสาด ลองกอง                                  1,335              0.09
A422  มะนาว                                         17                   -  
A5  พืชสวน                           138          0.01
A502  พืชผัก                                      138              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           368          0.02
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                         87              0.01
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                       53                   -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     211              0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                        17                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        25,966          1.68
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                  5,717              0.37
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    134              0.01
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                20,115              1.30
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             64              -  
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                       64                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                704,231      45.45
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                   3,263              0.21
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              497,345            32.10
F300  ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                   1,520              0.10
F301  ป่าชายเลนสมบูรณ์                              200,986            12.97
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                                      219              0.01
F700  ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                                      307              0.02
F701  ป่าชายหาดสมบูรณ์                                      591              0.04
W  พื้นที่น้ำ                 41,484        2.68
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               37,107              2.40
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                                    451              0.03
W201  อ่างเก็บน้ำ                                  1,455              0.09
W202  บ่อน้ำในไร่นา                                   1,939              0.13
W203  คลองชลประทาน                                     532              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 13,949        0.91
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                      396              0.03
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                 9,708              0.63
M201  พื้นที่ลุ่ม                                    762              0.05
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                       21                   -  
M301  เหมืองแร่                                      719              0.05
M302  บ่อลูกรัง                                       908              0.06
M304  บ่อดิน                                     132              0.01
M403  ที่หินโผล่                                         18                   -  
M405  พื้นที่ถม                                          46                   -  
M601  หาดทราย                                   1,132              0.07
M701  ที่ทิ้งขยะ                                          107              0.01
รวมทั้งหมด            1,549,361    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 2,478.977 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,549,361 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
4. เนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ทะเล