สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปัตตานี  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                102,459        8.44
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,688              0.88
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              75,544              6.23
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                8,287              0.68
U401 สนามบิน                                   756              0.06
U405 ถนน                                6,217              0.51
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                    378              0.03
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                     434              0.04
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    142              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        13                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม                947,031      78.10
A1 พื้นที่นา                    283,540         23.38
A100 นาร้าง                                 38,283              3.16
A101 นาข้าว                           245,257            20.22
A2  พืชไร่                             53          0.01
A201 พืชไร่ผสม                                        53              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     468,982         38.67
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        83              0.01
A302 ยางพารา                             448,233            36.96
A303 ปาล์มน้ำมัน                                20,517              1.69
A305 สัก                                     149              0.01
A4  ไม้ผล                     173,070         14.27
A401 ไม้ผลผสม                             103,464              8.53
A405 มะพร้าว                                69,606              5.74
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             75          0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        55              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       20                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        21,311          1.76
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 7,263              0.60
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   500              0.04
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   249              0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               13,299              1.10
F  พื้นที่ป่าไม้                 94,552        7.80
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,091              0.09
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                55,422              4.57
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  2,749              0.23
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                24,782              2.04
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                  7,152              0.59
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                  3,210              0.27
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        50                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        96              0.01
W  พื้นที่น้ำ                 28,261        2.32
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              18,470              1.52
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   649              0.05
W103 ทะเล                                2,457              0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 2,951              0.24
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                     710              0.06
W203 คลองชลประทาน                                 3,024              0.25
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 40,419        3.34
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,376              0.11
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              19,127              1.58
M201 พื้นที่ลุ่ม                              12,371              1.02
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,672              0.14
M301 เหมืองแร่                                     990              0.08
M302 บ่อลูกรัง                                      431              0.04
M303 บ่อทราย                                         24                   -  
M304 บ่อดิน                                       97              0.01
M501 นาเกลือ                                2,138              0.18
M601 หาดทราย                                  2,193              0.18
รวมทั้งหมด            1,212,722    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,212,722 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง