สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                130,653        4.44
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                9,124              0.31
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              88,612              3.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              12,144              0.41
U401 สนามบิน                                2,146              0.07
U405 ถนน                                9,294              0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       90                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,908              0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      27                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    458              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,178              0.08
U603 สุสาน ป่าช้า                                        14                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       49                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   609              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,105,107      71.53
A1 พื้นที่นา                        5,992          0.20
A100 นาร้าง                                   4,458              0.15
A101 นาข้าว                                1,534              0.05
A2  พืชไร่                           443          0.02
A205 สับปะรด                                        17                   -  
A202 ข้าวโพด                                   426              0.02
A3  ไม้ยืนต้น                  2,067,077         70.24
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               11,529              0.39
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,968              0.07
A302 ยางพารา                             752,388            25.57
A303 ปาล์มน้ำมัน                          1,300,974            44.21
A305 สัก                                        78                   -  
A312 กาแฟ                                        32                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      10                   -  
A317 หมาก                                        10                   -  
A318 จามจุรี                                        14                   -  
A322 กฤษณา                                       74                   -  
A4  ไม้ผล                         6,448          0.22
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      52                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  2,739              0.09
A402 ส้ม                                        23                   -  
A403 ทุเรียน                                   258              0.01
A404 เงาะ                                     224              0.01
A405 มะพร้าว                                  2,733              0.09
A411 กล้วย                                     213              0.01
A414 ฝรั่ง                                        24                   -  
A419 มังคุด                                        30                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    122              0.01
A426 แก้วมังกร                                        30                   -  
A5  พืชสวน                           138              -  
A501 พืชสวนผสม                                      22                   -  
A502 พืชผัก                                     116                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           208          0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    168              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       40                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        24,801          0.84
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,655              0.09
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    355              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                       89                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               21,702              0.74
F  พื้นที่ป่าไม้                     609,662         20.72
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                11,351              0.39
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             353,237            12.00
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                16,268              0.55
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                             220,538              7.50
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     288              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  7,980              0.27
W  พื้นที่น้ำ                       59,720          2.03
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,114              1.53
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   954              0.03
W103 ทะเล(ไม่คิดเนื้อที่)                                   707              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 6,422              0.22
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  6,507              0.22
W203 คลองชลประทาน                                       16                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       37,678          1.28
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                10,092              0.34
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              16,527              0.56
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   653              0.02
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   286              0.01
M301 เหมืองแร่                                     787              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                      116                   -  
M304 บ่อดิน                                   511              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   108                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,816              0.10
M601 หาดทราย                                  5,776              0.20
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        6                   -  
รวมทั้งหมด            2,942,820    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,942,820 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง