สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                156,335        5.08
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,764              0.51
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      27                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              97,258              3.16
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      21                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              21,439              0.70
U401 สนามบิน                                1,758              0.06
U403 สถานีขนส่ง                                      30                   -  
U404 ท่าเรือ                                   494              0.02
U405 ถนน                                8,484              0.28
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    118                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,225              0.24
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   136                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,767              0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   728              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     663              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       78                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   345              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,998,420      65.03
A1 พื้นที่นา                33,971        1.11
A100 นาร้าง                                 20,202              0.66
A101 นาข้าว                              13,769              0.45
A2  พืชไร่                               6              -  
A205 สับปะรด                                          6                   -  
A3  ไม้ยืนต้น             1,914,668      62.29
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              13,446              0.44
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,491              0.05
A302 ยางพารา                          1,481,424            48.20
A303 ปาล์มน้ำมัน                             417,265            13.58
A304 ยูคาลิปตัส                                        14                   -  
A305 สัก                                     106                   -  
A306 สะเดา                                      32                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                   770              0.02
A308 กระถิ่น                                   108                   -  
A323 ตะกู                                      12                   -  
A4  ไม้ผล                 18,185        0.59
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                14,057              0.46
A402 ส้ม                                     173              0.01
A403 ทุเรียน                                   189              0.01
A404 เงาะ                                     126                   -  
A405 มะพร้าว                                  3,064              0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        18                   -  
A410 น้อยหน่า                                        13                   -  
A411 กล้วย                                        96                   -  
A414 ฝรั่ง                                        72                   -  
A415 มะละกอ                                       31                   -  
A419 มังคุด                                   112                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                   211              0.01
A427 ส้มโอ                                      13                   -  
A5  พืชสวน                     133          -  
A502 พืชผัก                                     133                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     495        0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        30                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    161              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    304              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  30,770        1.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,087              0.07
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   180              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              28,503              0.93
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     192        0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   192              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                784,999      25.54
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                21,139              0.69
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             515,032            16.76
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                              13,196              0.43
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                           234,803              7.64
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                   100                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     729              0.02
W  พื้นที่น้ำ                 74,741        2.43
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              63,050              2.05
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,612              0.12
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 3,715              0.12
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,139              0.10
W203 คลองชลประทาน                                 1,225              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 58,954        1.92
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                11,952              0.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              34,833              1.13
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,210              0.17
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   873              0.03
M301 เหมืองแร่                                     619              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                   1,861              0.06
M304 บ่อดิน                                    209              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      17                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,543              0.05
M601 หาดทราย                                1,793              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            44                   -  
รวมทั้งหมด            3,073,449    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,073,449 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง