สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพัทลุง  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                154,807            7.25
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,815                      0.32
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           122,805                      5.74
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              18,579                      0.87
U405 ถนน                                4,274                      0.20
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  1,554                      0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      87                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    299                      0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   132                      0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        82                      0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       77                      0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   103                      0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,240,791           57.95
A1 พื้นที่นา                    290,609               13.58
A100 นาร้าง                                 19,140                      0.89
A101 นาข้าว                           271,097                    12.67
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   372                      0.02
A2  พืชไร่                         1,878                0.09
A200 ไร่ร้าง                                     759                      0.04
A202 ข้าวโพด                                      33                           -  
A203 อ้อย                                       12                           -  
           A205 สับปะรด                                1,074                      0.05
A3  ไม้ยืนต้น                     908,936               42.46
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 5,276                      0.25
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     725                      0.03
A302 ยางพารา                             861,892                    40.27
A303 ปาล์มน้ำมัน                                39,392                      1.84
M201+A303 พื้นที่ลุ่ม+ปาล์มน้ำมัน                                      31                           -  
A307 สนประดิพัทธ์                                   259                      0.01
A308 กระถิน                                1,254                      0.06
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      20                           -  
A317 หมาก                                      45                           -  
A322 กฤษณา                                       15                           -  
A323 ตะกู                                      27                           -  
A4  ไม้ผล                       27,993                1.30
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,694                      0.13
A401 ไม้ผลผสม                                22,435                      1.05
A402 ส้ม                                        10                           -  
A403 ทุเรียน                                      30                           -  
           A404 เงาะ                                   190                      0.01
A405 มะพร้าว                                     702                      0.03
A407 มะม่วง                                     100                      0.01
A411 กล้วย                                  1,336                      0.06
A413 ลำไย                                         15                           -  
A415 มะละกอ                                       14                           -  
A419 มังคุด                                   319                      0.01
           A420 ลางสาด ลองกอง                                      53                           -  
A421 ระกำ สละ                                      15                           -  
A422 มะนาว                                        65                           -  
A427 ส้มโอ                                      15                           -  
A5  พืชสวน                           137                    -  
A502 พืชผัก                                        58                           -  
A510 นาหญ้า                                      79                           -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         1,965                0.09
A700 โรงเรือนร้าง                                      11                           -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     317                      0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      98                      0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,174                      0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    365                      0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          9,273                0.43
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,467                      0.12
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตส์น้ำผสม                                      74                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   694                      0.03
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                6,038                      0.28
F  พื้นที่ป่าไม้                384,540           17.97
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                16,916                      0.79
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             320,536                    14.98
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                   249                      0.01
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                1,624                      0.08
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                              16,643                      0.78
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                              28,556                      1.33
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                      16                           -  
W  พื้นที่น้ำ                287,711           13.44
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              13,214                      0.62
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           263,327                    12.30
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 5,769                      0.27
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  2,769                      0.13
W203 คลองชลประทาน                                 2,632                      0.12
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 72,447            3.39
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,260                      0.34
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              12,870                      0.60
M201 พื้นที่ลุ่ม                              48,738                      2.28
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   396                      0.02
M301 เหมืองแร่                                     194                      0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   2,098                      0.10
M303 บ่อทราย                                         69                           -  
M304 บ่อดิน                                    606                      0.03
M405 พื้นที่ถม                                   216                      0.01
รวมทั้งหมด            2,140,296         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง