สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                213,441        2.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 25,484              0.32
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 262                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 118,572              1.47
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 20                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 33,168              0.41
U401 สนามบิน 460              0.01
U402 สถานีรถไฟ 74                   -  
U404 ท่าเรือ 87                   -  
U405 ถนน 19,288              0.24
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  30                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม 993              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   10,268              0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 132                   -  
U600 สถานที่ร้าง 7                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  1,097              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,730              0.02
U603 สุสาน, ป่าช้า 145                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน  296              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง 308                   -  
U701 สนามกอล์ฟ 1,020              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,974,609      61.73
A1 พื้นที่นา                      78,254          0.97
A100 นาร้าง    60,308              0.75
A101 นาข้าว 17,946              0.22
A2  พืชไร่                           163              -  
A202 ข้าวโพด 72                   -  
A205 สับปะรด 80                   -  
A220 แตงโม 11                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  4,461,626         55.38
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  4,224              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม   4,090              0.05
A302 ยางพารา   3,223,795            40.01
A303 ปาล์มน้ำมัน   1,202,052            14.92
A304 ยูคาลิปตัส   53                   -  
A305 สัก   645              0.01
A306 สะเดา   15                   -  
A307 สนประดิพัทธิ์ 461              0.01
A308 กระถิน 718              0.01
A312 กาแฟ   24,793              0.31
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 77                   -  
A317 หมาก 534              0.01
A321 ยมหอม  มะฮอกกานี 7                   -  
A322 กฤษณา  93                   -  
A323 ตะกู 69                   -  
A4  ไม้ผล                     331,252          4.11
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 9,970              0.13
A401 ไม้ผลผสม   107,919              1.34
A402 ส้ม 945              0.01
A403 ทุเรียน 30,873              0.38
A404 เงาะ   31,432              0.39
A405 มะพร้าว   138,056              1.71
A407 มะม่วง 16                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์   108                   -  
A409 พุทรา 6                   -  
A411 กล้วย   2,025              0.03
A412 มะขาม   4                   -  
A413 ลำไย    11                   -  
A414 ฝรั่ง   117                   -  
A415 มะละกอ  9                   -  
A417 กระท้อน 164                   -  
A418 ชมพู่ 111                   -  
A419 มังคุด 2,996              0.04
A420 ลางสาด ลองกอง 5,695              0.07
A421 ระกำ สละ 397              0.01
A422 มะนาว   83                   -  
A427 ส้มโอ 290                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด 25                   -  
A5  พืชสวน                         1,190          0.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 17                   -  
A501 พืชสวนผสม   242                   -  
A502 พืชผัก   917              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 14                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         1,777          0.02
A700  โรงเรือนร้าง  35                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   625              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  1,010              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  107                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        99,382          1.23
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  16,951              0.21
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 291                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 573              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 81,567              1.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           965          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 965              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,456,571      30.50
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 41,814              0.52
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   2,345,188            29.11
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   11,896              0.15
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   42,192              0.53
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู    70                   -  
F401 ป่าพรุสมบูรณ์   12,358              0.15
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   3,053              0.04
W  พื้นที่น้ำ                191,312        2.38
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 45,905              0.57
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 4,385              0.06
W103 ทะเล 4,574              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ  127,933              1.59
W202 บ่อน้ำในไร่นา   8,326              0.10
W203 คลองชลประทาน  189                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                221,235        2.75
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   30,277              0.38
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 99,799              1.24
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 41                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม 73,999              0.92
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,703              0.03
M301 เหมืองแร่   6,908              0.09
M302 บ่อลูกรัง    1,911              0.02
M303 บ่อทราย    206                   -  
M304 บ่อดิน  2,256              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ 37                   -  
M405 พื้นที่ถม    732              0.01
M601 หาดทราย 2,359              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ       7                   -  
รวมทั้งหมด            8,057,168        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,891.469 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,168 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง