สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนราธิวาส  ปี พ.ศ. 2552
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                116,752        4.18
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              11,915              0.43
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   269              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              69,558              2.49
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              16,141              0.58
U401 สนามบิน                                1,434              0.05
U402 สถานีรถไฟ                                    117              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                        12                   -  
U404 สนามบิน                                   236              0.01
U405 ถนน                              12,487              0.45
U406 ทางรถไฟ                                2,568              0.09
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                     947              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    878              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      18                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     111                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       61                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,524,199      54.50
A1 พื้นที่นา                    154,776          5.54
A100 นาร้าง                                 19,720              0.71
A101 นาข้าว                           135,056              4.83
A3  ไม้ยืนต้น                  1,090,487         38.99
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                16,996              0.61
A302 ยางพารา                          1,031,568            36.88
A303 ปาล์มน้ำมัน                                40,735              1.46
     A317      หมาก                                  1,188              0.04
A4  ไม้ผล                     276,225          9.87
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      16                   -  
A401 ไม้ผลผสม                             250,436              8.95
A403 ทุเรียน                                2,850              0.10
A405 มะพร้าว                                22,871              0.82
A419 มังคุด                                        30                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       22                   -  
A5  พืชสวน                           679          0.02
A502 พืชผัก                                     647              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      32                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             72              -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       72                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,960          0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    502              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    788              0.03
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    120              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    550              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                973,004      34.78
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                55,935              2.00
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             707,903            25.31
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                     914              0.03
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                     691              0.02
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                91,236              3.26
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                             116,325              4.16
W  พื้นที่น้ำ                 32,576        1.16
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              20,830              0.74
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   129                   -  
W103 ทะเล                                1,017              0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 2,023              0.07
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  2,975              0.11
W203 คลองชลประทาน                                 5,602              0.20
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                150,613        5.38
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                25,459              0.91
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              96,608              3.45
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,515              0.73
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,109              0.08
M301 เหมืองแร่                                     715              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                   1,114              0.04
M303 บ่อทราย                                         82                   -  
M304 บ่อดิน                                    912              0.03
M403 ที่หินโผล่                                        57                   -  
M405 พื้นที่ถม                                      372              0.01
M601 หาดทราย                                  2,670              0.10
รวมทั้งหมด            2,797,144    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,144 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง