สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        101,955            30.04
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                  7,425                        2.19
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                      282                        0.08
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                64,365                      18.97
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                  4,794                        1.41
U401 สนามบิน                  1,425                        0.42
U404 ท่าเรือ                      412                        0.12
U405 ถนน                  3,905                        1.15
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                        66                        0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    2,114                        0.62
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        35                        0.01
U600 สถานที่ร้าง                         10                             -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                   2,804                        0.83
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                  9,336                        2.75
U603 สุสาน ป่าช้า                        212                        0.06
U605 สถานีบริการน้ำมัน                       119                        0.04
U701 สนามกอล์ฟ                  4,651                        1.37
A  พื้นที่เกษตรกรรม        100,897            29.72
A1 พื้นที่นา             1,527                  0.45
A100 นาร้าง                     1,430                        0.42
A101 นาข้าว                        97                        0.03
A2  พืชไร่              1,763                  0.52
A200 ไร่ร้าง                      154                        0.05
A203 อ้อย                         48                        0.01
A205 สับปะรด                    1,545                        0.46
A220 แตงโม                        16                             -  
A3  ไม้ยืนต้น             79,293                23.35
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                      891                        0.26
A301 ไม้ยืนต้นผสม                    1,912                        0.56
A302 ยางพารา                  72,544                      21.37
A303 ปาล์มน้ำมัน                    3,370                        0.99
A304 ยูคาลิปตัส                      234                        0.07
A306 สะเดา                          21                        0.01
A307 สนประดิพัทธ์                       218                        0.06
A314 หม่อน                         22                        0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                        37                        0.01
A317 หมาก                          11                             -  
A318 จามจุรี                         19                        0.01
A322 กฤษณา                         14                             -  
A4  ไม้ผล             11,288                  3.34
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                      373                        0.11
A401 ไม้ผลผสม                    3,655                        1.08
A403 ทุเรียน                      109                        0.03
A404 เงาะ                          98                        0.03
A405 มะพร้าว                    6,195                        1.83
A407 มะม่วง                        17                        0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                          61                        0.02
A411 กล้วย                        622                        0.18
A416 ขนุน                          22                        0.01
A419 มังคุด                      101                        0.03
A420 ลางสาด ลองกอง                         22                        0.01
A422 มะนาว                          13                             -  
A5  พืชสวน                 721                  0.21
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                        51                        0.02
A502 พืชผัก                        458                        0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                      212                        0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 744                  0.22
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        468                        0.14
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        35                        0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       169                        0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         72                        0.02
A8  พืชน้ำ                 388                  0.11
A801 พืชน้ำผสม                        12                             -  
A803 บัว                          94                        0.03
A806 ผักบุ้ง                        282                        0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   23                  0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        23                        0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               5,150                  1.51
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       609                        0.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        79                        0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  4,462                        1.31
F  พื้นที่ป่าไม้        106,068            31.27
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                16,348                        4.82
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                  71,053                      20.94
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          87                        0.03
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                        670                        0.20
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                  16,561                        4.88
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                      144                        0.04
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                        124                        0.04
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                        501                        0.15
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                        580                        0.17
W  พื้นที่น้ำ           6,704              1.98
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  1,841                        0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      662                        0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                   1,477                        0.44
W202 บ่อน้ำในไร่นา                  2,691                        0.79
W203 คลองชลประทาน                         33                        0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด         23,772              6.99
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                    7,873                        2.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  4,977                        1.47
M201 พื้นที่ลุ่ม                      818                        0.24
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                  5,845                        1.72
M301 เหมืองแร่                      286                        0.08
M302 บ่อลูกรัง                      475                        0.14
M303 บ่อทราย                             9                             -  
M304 บ่อดิน                        84                        0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                        54                        0.02
M403 ที่หินโผล่                       277                        0.08
M405 พื้นที่ถม                     2,587                        0.76
M601 หาดทราย                        487                        0.14
รวมทั้งหมด       339,396          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,396 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง