สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนราธิวาส  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                125,289        4.46
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              12,959              0.46
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   255              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              71,529              2.56
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              19,910              0.71
U401 สนามบิน                                1,434              0.05
U402 สถานีรถไฟ                                    117              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                        11                   -  
U404 ท่าเรือ                                   328              0.01
U405 ถนน                              12,977              0.46
U406 ทางรถไฟ                                2,568              0.09
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  1,494              0.05
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   114                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    946              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      68                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     109                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       66                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   404              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,609,540      57.54
A1 พื้นที่นา                    115,763          4.14
A100 นาร้าง                                 11,671              0.42
A101 นาข้าว                           104,092              3.72
A3  ไม้ยืนต้น                  1,211,703         43.33
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,534              0.13
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  5,820              0.21
A302 ยางพารา                          1,102,654            39.42
A303 ปาล์มน้ำมัน                                98,923              3.54
A317 หมาก                                    772              0.03
A4  ไม้ผล                     280,232         10.01
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      74                   -  
A401 ไม้ผลผสม                             254,537              9.10
A403  ทุเรียน                                2,832              0.10
A405 มะพร้าว                                22,633              0.81
A407 มะม่วง                                        90                   -  
A419 มังคุด                                          35                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       31                   -  
A5  พืชสวน                             51              -  
A502 พืชผัก                                        19                   -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      32                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             27              -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       27                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,764          0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    397              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   664              0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   136              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    567              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                927,812      33.18
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                43,636              1.56
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             711,790            25.45
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                     975              0.04
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                     549              0.02
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                62,938              2.25
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                             107,686              3.85
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                                        19                   -  
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                                     219              0.01
W  พื้นที่น้ำ                 35,011        1.26
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              21,714              0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   193              0.01
W103 ทะเล                                1,584              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 2,281              0.08
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,309              0.12
W203 คลองชลประทาน                                 5,930              0.21
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 99,492        3.56
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                10,815              0.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              63,743              2.28
M201 พื้นที่ลุ่ม                              13,441              0.48
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,698              0.06
M301 เหมืองแร่                                     827              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                   1,163              0.04
M303 บ่อทราย                                   1,970              0.07
M304 บ่อดิน                                 2,413              0.09
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      12                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        54                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,074              0.04
M601 หาดทราย                                  2,282              0.08
รวมทั้งหมด            2,797,144    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,144 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง