สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพัทลุง  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 167,492          7.84
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                   7,109                   0.33
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              131,536                   6.15
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                18,832                   0.88
U405 ถนน                                   6,244                   0.29
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                         12                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                     2,778                   0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      139                   0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                       396                   0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      144                   0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                          95                       -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       104                   0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      103                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม               1,255,242         58.64
A1 พื้นที่นา                      170,869              7.98
A100 นาร้าง                                   14,509                   0.68
A101 นาข้าว                              156,049                   7.29
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                        31                       -  
A101+A510 นาข้าว+นาหญ้า                                        26                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                      254                   0.01
A2  พืชไร่                           1,130              0.05
A200 ไร่ร้าง                                        952                   0.04
A203 อ้อย                                         11                       -  
A204 มันสำปะหลัง                                          13                       -  
A205 สับปะรด                                          96                   0.01
A229 พริก                                          58                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                    1,041,041            48.63
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                28,077                   1.31
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     1,359                   0.06
A302 ยางพารา                                899,224                42.01
A303 ปาล์มน้ำมัน                                110,550                   5.17
A304 ยูคาลิปตัส                                          12                       -  
A307 สนประดิพัทธ์                                      136                   0.01
A308 กระถิน                                   1,560                   0.07
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                        22                       -  
A317 หมาก                                        55                       -  
A322 กฤษณา                                         19                       -  
A323 ตะกู                                        27                       -  
A4  ไม้ผล                         30,213              1.41
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      661                   0.03
A401 ไม้ผลผสม                                  26,160                   1.22
A403 ทุเรียน                                      109                   0.01
A404 เงาะ                                        241                   0.01
A405 มะพร้าว                                     1,115                   0.05
A407 มะม่วง                                        276                   0.01
A411 กล้วย                                        768                   0.04
A413 ลำไย                                           15                       -  
A414 ฝรั่ง                                          97                   0.01
A415 มะละกอ                                         49                       -  
A419 มังคุด                                      413                   0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                        89                       -  
A421 ระกำ สละ                                        50                       -  
A422 มะนาว                                        133                   0.01
A426 แก้วมังกร                                          13                       -  
A427 ส้มโอ                                        24                       -  
A5  พืชสวน                           1,380              0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      208                   0.01
A502 พืชผัก                                        377                   0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                        11                       -  
A510 นาหญ้า                                      784                   0.04
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           3,823              0.19
A700 โรงเรือนร้าง                                        19                       -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        786                   0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      169                   0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    2,276                   0.11
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       573                   0.03
A8  พืชน้ำ                               68                 -  
A803 บัว                                        49                       -  
A806 ผักบุ้ง                                        19                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            6,718              0.31
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    3,014                   0.14
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                        74                       -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                      889                   0.04
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   2,741                   0.13
F  พื้นที่ป่าไม้                 362,349         16.93
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     1,385                   0.07
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                321,273                15.01
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                          55                       -  
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                        238                   0.01
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                     1,736                   0.08
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                     9,820                   0.46
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                  27,826                   1.30
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        16                       -  
W  พื้นที่น้ำ                 293,889         13.72
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                15,289                   0.71
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              263,332                12.30
W201 อ่างเก็บน้ำ                                    8,546                   0.40
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                     4,306                   0.20
W203 คลองชลประทาน                                    2,416                   0.11
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                   61,324          2.87
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                     5,933                   0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                   9,207                   0.43
M201 พื้นที่ลุ่ม                                41,816                   1.95
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      319                   0.02
M301 เหมืองแร่                                        226                   0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      1,904                   0.09
M303 บ่อทราย                                           48                       -  
M304 บ่อดิน                                       963                   0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                        21                       -  
M405 พื้นที่ถม                                         883                   0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                                 4                       -  
รวมทั้งหมด              2,140,296       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง