สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดชุมพร  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              84,825                2.26
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                           5,992                            0.16
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                 73                                 -  
 U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                         39,558                            1.05
 U203   หมู่บ้านชาวเล                              153                                 -  
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                         19,332                            0.52
 U401   สนามบิน                           2,262                            0.06
 U402   สถานีรถไฟ                              345                            0.01
 U405   ถนน                           9,228                            0.25
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                 68                                 -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                           6,653                            0.18
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              183                            0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              635                            0.02
 U603   สุสาน, ป่าช้า                              107                                 -  
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                 54                                 -  
 U7   สนามกอล์ฟ                              182                                 -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม          2,480,093              66.04
 A1   พื้นที่นา                  30,151                     0.81
 A100   นาร้าง                         12,627                            0.34
 A101   นาข้าว                         17,524                            0.47
 A2   พืชไร่                    8,335                     0.22
 A205   สับปะรด                           8,335                            0.22
 A3   ไม้ยืนต้น              1,931,603                   51.42
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                         22,596                            0.60
 A302   ยางพารา                      682,523                          18.17
 A303   ปาล์มน้ำมัน                      997,020                          26.55
 A304   ยูคาลิปตัส                                 48                                 -  
 A305   สัก                              353                            0.01
 A306   สะเดา                                 79                                 -  
 A307   สนประดิพัทธ์                              170                                 -  
 A308   กระถินบ้าน                              756                            0.02
 A312   กาแฟ                      223,171                            5.94
 A317   หมาก                           4,685                            0.12
 A318   จามจุรี                                 13                                 -  
 A322   กฤษณา                              189                            0.01
 A4   ไม้ผล                 475,818                   12.67
 A401   ไม้ผลผสม                      320,753                            8.54
 A402   ส้ม                              650                            0.02
 A403   ทุเรียน                         46,247                            1.23
 A404   เงาะ                           1,069                            0.03
 A405   มะพร้าว                         95,996                            2.56
 A407   มะม่วง                                   7                                 -  
 A408   มะม่วงหิมพานต์                              287                            0.01
 A409   พุทรา                                   4                                 -  
 A411   กล้วย                           1,794                            0.05
 A413   ลำไย                              119                                 -  
 A414   ฝรั่ง                                 28                                 -  
 A415   มะละกอ                              348                            0.01
 A419   มังคุด                           3,477                            0.09
 A420   ลางสาด ลองกอง                           3,892                            0.10
 A421   ระกำ สละ                                 34                                 -  
 A422   มะนาว                              192                            0.01
 A426   แก้วมังกร                                 24                                 -  
 A427   ส้มโอ                              897                            0.02
 A5   พืชสวน                       237                     0.01
 A502   พืชผัก                              199                            0.01
 A507   เสาวรส                                 38                                 -  
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       674                     0.02
 A700   โรงเรือนร้าง                                 33                                 -  
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 64                                 -  
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              324                            0.01
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              253                            0.01
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   33,275                     0.89
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           3,247                            0.09
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              548                            0.02
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 65                                 -  
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                         29,415                            0.78
 F   พื้นที่ป่าไม้              1,043,628                   27.79
 F100   ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         25,817                            0.69
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                      968,965                          25.80
 F300   ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                           1,900                            0.05
 F301   ป่าชายเลนสมบูรณ์                         43,900                            1.17
 F400   ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                 20                                 -  
 F401   ป่าพรุสมบูรณ์                              617                            0.02
  F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                           2,409                            0.06
 W   พื้นที่น้ำ                  29,620                     0.79
 W101   แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                         22,398                            0.60
 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ                            2,055                            0.05
 W201   อ่างเก็บน้ำ                           1,002                            0.03
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                           4,165                            0.11
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 117,464                     3.12
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                         20,273                            0.54
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                         84,968                            2.26
 M2   พื้นที่ลุ่ม                           4,028                            0.11
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           1,246                            0.03
 M301   เหมืองแร่                           1,897                            0.05
 M302   บ่อลูกรัง                           3,580                            0.10
 M303   บ่อทราย                              464                            0.01
 M304   บ่อดิน                                 53                                 -  
 M405   พื้นที่ถม                              541                            0.01
 M6   หาดทราย                              406                            0.01
 M7   ที่ทิ้งขยะ                                   8                                 -  
  รวมทั้งหมด             3,755,630                 100.00