สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                154,064        5.01
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,706              0.51
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      27                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              95,775              3.12
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      21                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              21,314              0.69
U401 สนามบิน                                1,758              0.06
U403 สถานีขนส่ง                                      30                   -  
U404 ท่าเรือ                                   494              0.02
U405 ถนน                                8,484              0.28
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       50                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,803              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   104                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,734              0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   678              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     663              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       78                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   345              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,999,393      65.05
A1 พื้นที่นา                36,379        1.19
A100 นาร้าง                                 22,003              0.72
A101 นาข้าว                              14,376              0.47
A2  พืชไร่                       46          -  
A205 สับปะรด                                      46                   -  
A3  ไม้ยืนต้น             1,911,990      62.20
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,862              0.06
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,538              0.05
A302 ยางพารา                          1,571,285            51.12
A303 ปาล์มน้ำมัน                             336,259            10.94
A304 ยูคาลิปตัส                                        14                   -  
A305 สัก                                     106                   -  
A306 สะเดา                                      36                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                   770              0.03
A308 กระถิ่น                                   108                   -  
A323 ตะกู                                      12                   -  
A4  ไม้ผล                 18,729        0.61
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                14,607              0.48
A402 ส้ม                                     173              0.01
A403 ทุเรียน                                   189              0.01
A404 เงาะ                                     126                   -  
A405 มะพร้าว                                  3,045              0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        18                   -  
A410 น้อยหน่า                                        13                   -  
A411 กล้วย                                     109                   -  
A414 ฝรั่ง                                        72                   -  
A415 มะละกอ                                       31                   -  
A419 มังคุด                                   112                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                   211              0.01
A427 ส้มโอ                                      13                   -  
A5  พืชสวน                     212        0.01
A502 พืชผัก                                     212              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     466        0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        30                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    132                   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    304              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  31,425        1.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,026              0.07
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   133              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              29,266              0.95
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     146          -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   146                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                786,554      25.59
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                21,747              0.71
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             515,748            16.78
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                              13,303              0.43
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                           234,927              7.64
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     829              0.03
W  พื้นที่น้ำ           2.40
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                      62,971           2.05
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        3,627           0.12
W201 อ่างเก็บน้ำ                         3,450           0.11
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          2,909           0.10
W203 คลองชลประทาน                           665           0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 59,816        1.95
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                12,305              0.40
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              35,791              1.16
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,411              0.18
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   859              0.03
M301 เหมืองแร่                                     632              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                   1,588              0.05
M304 บ่อดิน                                    159              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      17                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,217              0.04
M601 หาดทราย                                1,793              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            44                   -  
รวมทั้งหมด            3,073,449    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,073,449 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง