สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยะลา  ปี พ.ศ. 2552
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 77,789        2.74
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              16,175              0.57
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              46,029              1.63
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                5,199              0.18
U401 สนามบิน                                      51                   -  
U405 ถนน                                7,898              0.28
U406 ทางรถไฟ                                      74                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  2,074              0.07
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    226              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        63                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,480,133      52.37
A1 พื้นที่นา                      91,772          3.25
A100 นาร้าง                                   9,579              0.34
A101 นาข้าว                              82,193              2.91
A3  ไม้ยืนต้น                  1,177,174         41.66
A300 ไม้ยืนร้าง                                      78                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  7,947              0.28
A302 ยางพารา                          1,163,527            41.18
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,622              0.20
A4  ไม้ผล                     210,906          7.46
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      86                   -  
A401 ไม้ผลผสม                             207,620              7.35
A402 ส้ม                                     218              0.01
A403 ทุเรียน                                1,227              0.04
A405 มะพร้าว                                  1,710              0.06
A420 ลางสาด ลองกอง                                       45                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             51              -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       51                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            230              -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       55                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      86                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                       62                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       27                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             1,155,035      40.88
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                48,238              1.71
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,105,639            39.13
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                        67                   -  
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                     438              0.02
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                     653              0.02
W  พื้นที่น้ำ                 44,850        1.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              12,396              0.44
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   789              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                               30,774              1.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                     659              0.02
W203 คลองชลประทาน                                    232              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 67,867        2.42
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  9,677              0.34
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              46,074              1.63
M201 พื้นที่ลุ่ม                                7,545              0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,037              0.04
M301 เหมืองแร่                                     438              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                   1,292              0.05
M304 บ่อดิน                                 1,644              0.06
M405 พื้นที่ถม                                      160              0.01
รวมทั้งหมด            2,825,674    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,512,.078 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,825,674 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง