สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสงขลา  ปี พ.ศ.2559
  ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน   เนื้อที่  
  ไร่   ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                292,883 6.34
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                               25,534                          0.55
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  1,337                          0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                             184,678                          4.00
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               37,086                          0.80
U401 สนามบิน                                  5,629                          0.12
U402 สถานีรถไฟ                                     139                           -   
U404 ท่าเรือ                                     226                          0.01
U405 ถนน                               12,543                          0.27
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       33                           -   
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                     824                          0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               18,351                          0.40
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                       59                           -   
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  2,351                          0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                  2,002                          0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                     720                          0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                          9                           -   
U701 สนามกอล์ฟ                                  1,362                          0.03
A   พื้นที่เกษตรกรรม               3,125,339 67.62
A1 พื้นที่นา                     448,649                   9.71
A100 นาร้าง                               94,471 2.05
A101 นาข้าว                             354,178 7.66
A2   พืชไร่                           1,725                   0.04
A200 ไร่ร้าง                                     762                          0.02
A203 อ้อย                                          2                           -   
A220 แตงโม                                     810                          0.02
A229 พริก                                     151                           -   
A3   ไม้ยืนต้น                     2,516,136 54.44
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  4,308 0.09
A302 ยางพารา                          2,461,838 53.27
A303 ปาล์มน้ำมัน                               48,224 1.04
A305 สัก                                       70                           -   
A307 สนประดิพัทธ์                                  1,411                          0.03
A308 กระถิน                                     252                          0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                       33                           -   
A4   ไม้ผล                       100,764                   2.17
A401 ไม้ผลผสม                               83,827                          1.81
A402 ส้ม                                          3                           -   
A403 ทุเรียน                                     230                           -   
A404 เงาะ                                       33                           -   
A405 มะพร้าว                               15,150                          0.33
A407 มะม่วง                                     277                          0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     448                          0.01
A411 กล้วย                                     151                           -   
A413 ลำไย                                     128                           -   
A417 กระท้อน                                       99                           -   
A420 ลางสาด  ลองกอง                                     370                          0.01
A422 มะนาว                                          4                           -   
A426 แก้วมังกร                                       27                           -   
A427 ส้มโอ                                       17                           -   
A5   พืชสวน                           1,096                   0.02
A502 พืชผัก                                  1,096 0.02
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           2,935                   0.07
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     782 0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                     378 0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     930 0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     845 0.02
A8   พืชน้ำ                               83                    -   
A803 บัว                                       83                           -   
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          53,951                   1.17
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                  3,264 0.07
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                     541 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                     409 0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               49,737 1.08
F   พื้นที่ป่าไม้                  621,340             13.46
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  7,399 0.16
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             570,242 12.34
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  1,006 0.02
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                               36,029 0.78
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                     238 0.01
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                  6,212 0.14
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     214 0.01
W   พื้นที่น้ำ                  377,953               8.17
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             136,042 2.94
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             227,388 4.92
W201 อ่างเก็บน้ำ                                  9,907 0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  2,010 0.04
W203 คลองชลประทาน                                  2,606 0.06
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  203,666               4.41
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               19,922                          0.43
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             111,243                          2.41
M201 พื้นที่ลุ่ม                               51,569                          1.12
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  4,508                          0.10
M301 เหมืองแร่                                  4,678                          0.10
M302 บ่อลูกรัง                                  6,869                          0.15
M303 บ่อทราย                                     169                           -   
M304 บ่อดิน                                     848                          0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                          7                           -   
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                  3,726                          0.08
M403 ที่หินโผล่                                          8                           -   
M405 พื้นที่ถม                                     102                           -   
M701 ที่ทิ้งขยะ                                       17                           -   
รวมพื้นที่ทั้งหมด             4,621,181            100.00