สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          68,137             2.32
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                     7,420                       0.25
U200 หมู่บ้านที่ดินจัดสรรร้าง                          39                            -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  37,834                       1.29
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  11,767                       0.40
U401 สนามบิน                     1,753                       0.06
U405 ถนน                     3,749                       0.13
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                        118                       0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                          54                            -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                     3,868                       0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          19                            -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        946                       0.03
U7 สนามกอล์ฟ                        570                       0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม       1,951,882           66.34
A1 นาข้าว             19,513                 0.67
A100 นาร้าง                  11,395                       0.39
A101 นาข้าว                     8,118                       0.28
A2  พืชไร่                     22                    -  
A202 ข้าวโพด                          11                            -  
A203 อ้อย                          11                            -  
A3  ไม้ยืนต้น          1,888,036               64.15
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                          17                            -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                     8,854                       0.30
A302 ยางพารา                875,593                     29.75
A303 ปาล์มน้ำมัน                999,665                     33.97
A305 สัก                          64                            -  
A307 สนประดิพัทธ์                          45                            -  
A312 กาแฟ                     3,784                       0.13
A315 ไผ่                           14                            -  
A4  ไม้ผล              19,991                 0.69
A401 ไม้ผลผสม                     8,929                       0.30
A402 ส้ม                     2,084                       0.07
A403 ทุเรียน                        988                       0.04
A404 เงาะ                     1,187                       0.04
A405 มะพร้าว                     5,679                       0.19
A411 กล้วย                        167                       0.01
A414 ฝรั่ง                             9                            -  
A419 มังคุด                        842                       0.03
A420 ลางสาด ลองกอง                        106                       0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     55                    -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             8                            -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                          47                            -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               24,265                 0.83
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        768                       0.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                        126                       0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          26                            -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  23,345                       0.79
F  พื้นที่ป่าไม้         624,572           21.22
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                  13,592                       0.46
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                378,409                     12.86
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        119                       0.01
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                  12,487                       0.42
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                211,928                       7.20
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                        382                       0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                     7,655                       0.26
W  พื้นที่น้ำ         260,517             8.85
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                252,528                       8.58
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        959                       0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                     4,408                       0.15
W202 บ่อน้ำในไร่นา                     2,622                       0.09
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           37,712             1.27
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                     5,139                       0.17
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  24,192                       0.82
M2 พื้นที่ลุ่ม                        693                       0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          57                            -  
M301 เหมืองแร่                         918                       0.03
M302 บ่อลูกรัง                        335                       0.01
M303 บ่อทราย                          57                            -  
M304 บ่อดิน                          43                            -  
M403 ที่หินโผล่                        272                       0.01
M405 พื้นที่ถม                          20                            -  
M6 หาดทราย                     5,956                       0.20
M7 ที่ทิ้งขยะ                          30                            -  
  รวมทั้งหมด      2,942,820          100.00