สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                  404,161          6.49
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                               15,510                  0.25
U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                                    713                  0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                             291,035                  4.68
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    204                      -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               53,374                  0.86
U401 สนามบิน                                 2,521                  0.04
U402 สถานีรถไฟ                                        97                      -  
U404 ท่าเรือ                                    210                      -  
U405 ถนน                               22,494                  0.36
U406 ทางรถไฟ                                 1,288                  0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       99                      -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                 14,171                  0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    122                      -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  1,707                  0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    204                      -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                      172                      -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                     240                  0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม               4,127,742         66.42
A1 พื้นที่นา                       311,303              5.01
A100 นาร้าง                                  59,373                  0.96
A101 นาข้าว                             251,930                  4.05
A2  พืชไร่                          17,238              0.28
A200 ไร่ร้าง                                      510                  0.01
A203 อ้อย                                     174                      -  
A205 สับปะรด                                        26                      -  
A206 ยาสูบ                                     127                      -  
A219 มันเทศ                                   3,035                  0.05
A229 พริก                                 13,366                  0.22
A3  ไม้ยืนต้น                      3,200,775             51.50
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                             156,266                  2.51
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                      758                  0.01
A302 ยางพารา                            2,224,583                35.80
A303 ปาล์มน้ำมัน                               809,852                13.03
A304 ยูคาลิปตัส                                        74                      -  
A305 สัก                                      98                      -  
A306 สะเดา                                    108                      -  
A307 สนประดิพัทธ์                                 1,600                  0.03
A308 กระทิน                                 3,521                  0.06
A311 ประดู่                                      66                      -  
A312 หม่อน                                    328                  0.01
A315 ไฝ่                                    109                      -  
A317 หมาก                                 3,013                  0.05
A318 จามจุรี                                    221                      -  
A323 กฤษณา                                    179                      -  
A4  ไม้ผล                        444,277              7.15
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               10,907                  0.18
A401 ไม้ผลผสม                               168,921                  2.72
A402 ส้ม                                        49                      -  
A403 ทุเรียน                               57,803                  0.93
A404 เงาะ                                 22,015                  0.35
A405 มะพร้าว                               113,400                  1.82
A407 มะม่วง                                        13                      -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      30                      -  
A409 พุทรา                                        31                      -  
A411 กล้วย                                 2,239                  0.04
A413 ลำไย                                         30                      -  
A414 ฝรั่ง                                      209                      -  
A415 มะละกอ                                       25                      -  
A416 ขนุน                                        11                      -  
A417 กระท้อน                                        58                      -  
A419 มังคุด                                 55,596                  0.89
A420 ลางสาด ลองกอง                                 7,232                  0.12
A421 ระกำ สละ                                      134                      -  
A422 มะนาว                                      244                  0.01
A426 แก้วมังกร                                        22                      -  
A427 ส้มโอ                                 5,309                  0.09
A5  พืชสวน                          10,682              0.17
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,794                  0.04
A502 พืชผัก                                   7,834                  0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      54                      -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            7,222              0.12
A700 โรงเรือนร้าง                                    107                      -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   4,242                  0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    423                  0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  1,648                  0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     802                  0.01
A8  พืชน้ำ                                31                 -  
A806 ผักบุ้ง                                        31                      -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         136,196              2.19
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                57,768                  0.93
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  8,709                  0.14
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                20,759                  0.33
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                48,960                  0.79
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                18                 -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      18                      -  
F  พื้นที่ป่าไม้               1,352,956         21.78
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 11,382                  0.18
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            1,099,724                17.70
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                   3,180                  0.05
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                 92,231                  1.49
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                 88,749                  1.43
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                 57,652                  0.93
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        38                      -  
W  พื้นที่น้ำ                  129,379          2.09
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               61,303                  0.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                 1,298                  0.02
W103 ทะเล                                 7,896                  0.13
W201 อ่างเก็บน้ำ                                15,048                  0.24
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                 12,269                  0.20
W203 คลองชลประทาน                                31,565                  0.51
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  199,826          3.22
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 77,726                  1.25
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               58,127                  0.94
M201 พื้นที่ลุ่ม                               33,699                  0.54
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 5,101                  0.08
M301 เหมืองแร่                                 15,237                  0.25
M302 บ่อลูกรัง                                    1,564                  0.03
M303 บ่อทราย                                    1,174                  0.02
M304 บ่อดิน                                  3,416                  0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      19                      -  
M405 พื้นที่ถม                                    2,059                  0.03
M601 หาดทราย                                   1,650                  0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            54                      -  
รวมทั้งหมด              6,214,064       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,214,064 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง