สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยะลา  ปี พ.ศ. 2559
ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                     89,099               3.15
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                    16,856 0.60
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                                    54,555 1.93
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                       6,243 0.22
U401 สนามบิน                                            33 0.00
U405 ถนน                                       8,432 0.30
U406 ทางรถไฟ                                            74 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                         2,501 0.09
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                           222 0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                          101 0.00
U603 สุสาน ป่าช้า                                              82 0.00
A  พื้นที่เกษตรกรรม                 1,581,749             55.99
A1 พื้นที่นา                           67,320                    2.39
A100 นาร้าง                                       10,888 0.39
A101 นาข้าว                                    56,432 2.00
A3  ไม้ยืนต้น                       1,324,912                  46.89
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                          151                           0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                         5,480                           0.19
A302 ยางพารา                                 1,314,112                        46.51
A303 ปาล์มน้ำมัน                                         5,169                           0.18
A4  ไม้ผล                          189,151                    6.71
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                          120                           0.01
A401 ไม้ผลผสม                                    185,854                           6.58
A402 ส้ม                                            149                           0.01
A403  ทุเรียน                                       1,134                           0.04
A404 เงาะ                                              15                               -  
A405 มะพร้าว                                         1,840                           0.07
A419 มังคุด                                            14                               -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                             25                               -  
A5  พืชสวน                                106                       -  
A502 พืชผัก                                            106                               -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                                  35                       -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                             35                               -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                 225                       -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                             32                               -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                            78                               -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                            88                               -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                            27                               -  
F  พื้นที่ป่าไม้                 1,064,283             37.67
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                      30,782 1.09
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                 1,032,371 36.54
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                            61 0.00
F400 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                            441 0.02
F401 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                            628 0.02
W  พื้นที่น้ำ                     47,840               1.68
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                    13,377 0.47
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                          868 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                     32,331 1.14
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                            982 0.03
W203 คลองชลประทาน                                           282 0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     42,703               1.51
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                         4,748 0.17
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                    27,052 0.96
M201 พื้นที่ลุ่ม                                       6,694 0.24
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                       1,093 0.04
M301 เหมืองแร่                                            32 0.00
M302 บ่อลูกรัง                                             948 0.03
M303 บ่อทราย                                               46 0.00
M304 บ่อดิน                                        1,715 0.06
M405 พื้นที่ถม                                             375 0.01
รวมทั้งหมด                2,825,674            100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,521.0787 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,825,674 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง