สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                123,287        4.20
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                9,060              0.31
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              82,928              2.82
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              11,898              0.41
U401 สนามบิน                                2,146              0.07
U405 ถนน                                9,254              0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       90                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                      46                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,172              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      12                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    774              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,202              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                        14                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       53                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   638              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,109,265      71.66
A1 พื้นที่นา                        7,306          0.25
A100 นาร้าง                                   4,343              0.15
A101 นาข้าว                                2,963              0.10
A2  พืชไร่                           836          0.03
A205 สับปะรด                                     836              0.03
A3  ไม้ยืนต้น                  2,068,463         70.28
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 1,912              0.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,552              0.05
A302 ยางพารา                             841,116            28.58
A303 ปาล์มน้ำมัน                          1,223,665            41.58
A305 สัก                                        78                   -  
A312 กาแฟ                                        32                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      10                   -  
A317 หมาก                                        10                   -  
A318 จามจุรี                                        14                   -  
A322 กฤษณา                                       74                   -  
A4  ไม้ผล                         6,669          0.22
A401 ไม้ผลผสม                                  2,101              0.07
A402 ส้ม                                        23                   -  
A403 ทุเรียน                                   337              0.01
A404 เงาะ                                     258              0.01
A405 มะพร้าว                                  3,600              0.12
A407 มะม่วง                                        13                   -  
A411 กล้วย                                        75                   -  
A414 ฝรั่ง                                        26                   -  
A419 มังคุด                                        39                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    167              0.01
A426 แก้วมังกร                                        30                   -  
A5  พืชสวน                             50              -  
A502 พืชผัก                                        50                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           209          0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    169              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       40                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        25,732          0.87
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    988              0.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    107                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                       91                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               24,546              0.84
F  พื้นที่ป่าไม้                     615,088         20.91
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,744              0.37
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             357,534            12.15
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        28                   -  
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                14,053              0.48
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                             224,305              7.62
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     279              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  8,145              0.28
W  พื้นที่น้ำ                       58,224          1.97
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,422              1.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   976              0.03
W103 ทะเล(ไม่คิดเนื้อที่)                                   197              0.01
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 5,937              0.20
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  5,676              0.19
W203 คลองชลประทาน                                       16                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       36,956          1.26
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                10,364              0.35
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              17,753              0.60
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   726              0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   409              0.01
M301 เหมืองแร่                                     839              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                      112              0.01
M303 บ่อทราย                                      10                   -  
M304 บ่อดิน                                      55                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      18                   -  
M405 พื้นที่ถม                                      716              0.03
M601 หาดทราย                                  5,948              0.20
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        6                   -  
รวมทั้งหมด            2,942,820    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,942,820 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง