สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพัทลุง  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                157,771            7.38
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,851                      0.32
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           125,315                      5.86
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              18,630                      0.87
U405 ถนน                                4,274                      0.20
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  1,824                      0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   115                      0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    343                      0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   136                      0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        93                           -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       87                           -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   103                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,267,852           59.22
A1 พื้นที่นา 200,995                9.39
A100 นาร้าง                                 11,156                      0.52
A101 นาข้าว                           188,616                      8.81
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      39                           -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,184                      0.06
A2  พืชไร่                         2,638                0.12
A200 ไร่ร้าง                                     638                      0.03
A202 ข้าวโพด                                      35                           -  
A203 อ้อย                                       17                           -  
A204 มันสำปะหลัง                                        26                           -  
A205 สับปะรด                                1,241                      0.06
A229 พริก                                     681                      0.03
A3  ไม้ยืนต้น                  1,025,051               47.89
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,184                      0.15
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,064                      0.05
A302 ยางพารา                             946,046                    44.20
A303 ปาล์มน้ำมัน                                72,503                      3.39
M201+A303 พื้นที่ลุ่ม+ปาล์ม                                      31                           -  
A307 สนประดิพัทธ์ 185                      0.01
A308 กระถิน                                1,902                      0.09
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      29                           -  
A317 หมาก                                      51                           -  
A322 กฤษณา                                       20                           -  
A323 ตะกู                                      36                           -  
A4  ไม้ผล                       27,528                1.27
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   200                      0.01
A401 ไม้ผลผสม                                24,572                      1.15
A402 ส้ม                                        10                           -  
A403 ทุเรียน                                      33                           -  
A404 เงาะ 240                      0.01
A405 มะพร้าว                                     936                      0.04
A407 มะม่วง                                     272                      0.01
A411 กล้วย                                     541                      0.03
A413 ลำไย                                         15                           -  
A414 ฝรั่ง                                        55                           -  
A415 มะละกอ                                       32                           -  
A419 มังคุด                                   376                      0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                      78                           -  
A421 ระกำ สละ                                      44                           -  
A422 มะนาว                                     109                           -  
A427 ส้มโอ                                      15                           -  
A5  พืชสวน                         1,143                0.06
A502 พืชผัก                                     627                      0.03
A510 นาหญ้า                                   516                      0.03
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         2,773                0.13
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     525                      0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   113                      0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,688                      0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    447                      0.02
A8 พืชน้ำ                            68                    -  
A803 บัว                                      51                           -  
A806 ผักบุ้ง                                      17                           -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          7,656                0.36
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 3,942                      0.19
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตส์น้ำผสม                                      74                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   763                      0.04
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                2,877                      0.13
F  พื้นที่ป่าไม้                361,425           16.89
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     922                      0.05
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             319,375                    14.92
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                   189                      0.01
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                1,956                      0.09
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                10,802                      0.50
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                28,165                      1.32
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                       16                           -  
W  พื้นที่น้ำ                290,752           13.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              13,214                      0.62
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           263,394                    12.31
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 8,271                      0.39
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,241                      0.15
W203 คลองชลประทาน                                 2,632                      0.12
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 62,496            2.92
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  5,702                      0.27
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                9,140                      0.43
M201 พื้นที่ลุ่ม                              43,732                      2.04
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   405                      0.02
M301 เหมืองแร่                                     194                      0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,979                      0.09
M303 บ่อทราย                                         69                           -  
M304 บ่อดิน                                    587                      0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      25                           -  
M405 พื้นที่ถม                                      663                      0.03
รวมทั้งหมด            2,140,296         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง