สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                141,369            4.60
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,677                      0.51
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      12                           -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              87,435                      2.84
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,462                      0.67
U401 สนามบิน                                1,758                      0.06
U403 สถานีขนส่ง                                      30                           -  
U404 ท่าเรือ                                   325                      0.01
U405 ถนน                                8,484                      0.28
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       12                           -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,583                      0.15
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,342                      0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   414                      0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     490                      0.02
U701 สนามกอล์ฟ                              345.00                      0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,963,081           63.88
A1 พื้นที่นา                50,960            1.66
A100 นาร้าง                                 25,818                      0.84
A101 นาข้าว                              25,142                      0.82
A3  ไม้ยืนต้น             1,851,628           60.26
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   807                      0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,005                      0.07
A302 ยางพารา                          1,636,809                    53.26
A303 ปาล์มน้ำมัน                             211,040                      6.87
A304 ยูคาลิปตัส                                        14                           -  
A305 สัก                                        56                           -  
A306 สะเดา                                      14                           -  
A307 สนประดิพัทธ์                                   770                      0.03
A308 กระถิน                                   113                           -  
A4  ไม้ผล                 22,808            0.73
A401 ไม้ผลผสม                                19,104                      0.62
A402 ส้ม                                     117                           -  
A403 ทุเรียน                                   209                      0.01
A404 เงาะ                                        34                           -  
A405 มะพร้าว                                  3,136                      0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        57                           -  
A410 น้อยหน่า                                        13                           -  
A411 กล้วย                                        13                           -  
A419 มังคุด                                      18                           -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                      94                           -  
A427 ส้มโอ                                      13                           -  
A5  พืชสวน                     136            0.01
A502 พืชผัก                                     136                      0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     379            0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        17                           -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       87                           -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    275                      0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  37,154            1.21
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    959                      0.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      54                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   172                      0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              35,969                      1.17
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       16               -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      16                           -  
F  พื้นที่ป่าไม้                826,118           26.88
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  8,945                      0.29
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             562,768                    18.31
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                8,891                      0.29
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                           244,671                      7.96
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     843                      0.03
W  พื้นที่น้ำ                 71,719            2.33
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,971                      2.05
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,484                      0.11
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 2,944                      0.10
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  2,210                      0.07
W203 คลองชลประทาน                                    110                           -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 71,162            2.31
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                16,064                      0.52
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              43,301                      1.41
M201 พื้นที่ลุ่ม                                6,343                      0.21
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   743                      0.02
M301 เหมืองแร่                                  1,081                      0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   1,623                      0.05
M304 บ่อดิน                                       77                           -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      17                           -  
M405 พื้นที่ถม                                      107                           -  
M601 หาดทราย                                1,796                      0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            10                           -  
รวมทั้งหมด            3,073,449         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,073,449 ไร่ (ไม่รวมทะเล)
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง