สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            86,839               3.29
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                       5,715                          0.21
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                     49,971                          1.91
U203 หมู่บ้านชาวเล                             57                               -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                     12,590                          0.48
U404 ท่าเรือ                             16                               -  
U405 ถนน                       8,391                          0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                              10                               -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                         2,733                          0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                           176                          0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            764                          0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                       4,679                          0.17
U603 สุสาน ป่าช้า                             110                               -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                            119                               -  
U700 สนามกอล์ฟร้าง                           814                          0.03
U701 สนามกอล์ฟ                           694                          0.03
A  พื้นที่เกษตรกรรม        1,077,228             41.33
A1 พื้นที่นา                 7,214                   0.27
A100 นาร้าง                          4,259                          0.16
A101 นาข้าว                       2,955                          0.11
A2  พืชไร่                     928                   0.04
A200 ไร่ร้าง                            146                          0.01
A205 สับปะรด                             732                          0.03
A220 แตงโม                             50                               -  
A3  ไม้ยืนต้น            1,007,437                  38.68
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                           234                          0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                       11,737                          0.45
A302 ยางพารา                     744,205                        28.59
A303 ปาล์มน้ำมัน                     246,274                          9.46
A304 ยูคาลิปตัส                               38                               -  
A305 สัก                              20                               -  
A306 สะเดา                               11                               -  
A307 สนประดิพัทธ์                        2,723                          0.10
A308 กระถิน                       1,372                          0.05
A312 กาแฟ                             34                               -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                             74                               -  
A317 หมาก                             623                          0.02
A318 จามจุรี                              18                               -  
A322 กฤษณา                              53                               -  
A323 ตะกู                             21                               -  
A4  ไม้ผล                39,307                   1.50
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                             21                               -  
A401 ไม้ผลผสม                       18,849                          0.72
A403 ทุเรียน                           114                               -  
A404 เงาะ                         1,453                          0.06
A405 มะพร้าว                       11,333                          0.44
A407 มะม่วง                              15                               -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                         1,261                          0.05
A411 กล้วย                         2,124                          0.08
A415 มะละกอ                             30                               -  
A419 มังคุด                       3,428                          0.13
A420 ลางสาด ลองกอง                            581                          0.02
A422 มะนาว                              61                               -  
A429 มะปราง มะยงชิด                             24                               -  
A430 มะไฟ ละไม                             13                               -  
A5  พืชสวน                     146                       -  
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                             20                               -  
A502 พืชผัก                             126                               -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     600                   0.01
A700 โรงเรือนร้าง                             36                               -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                             129                               -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            376                          0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              59                               -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 21,596                   0.83
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        2,859                          0.11
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             42                               -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           582                          0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                     18,113                          0.70
F  พื้นที่ป่าไม้        1,222,609             46.97
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      38,804                          1.49
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                     860,015                        33.04
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                       29,149                          1.12
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                     281,774                        10.83
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                             365                          0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                           177                          0.01
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                         1,759                          0.07
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                       10,566                          0.40
W  พื้นที่น้ำ           129,011               4.93
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                   118,124                          4.53
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                       5,736                          0.22
W201 อ่างเก็บน้ำ                            790                          0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                       4,278                          0.15
W203 คลองชลประทาน                             83                               -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            91,122               3.48
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                       35,979                          1.38
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                     32,842                          1.26
M201 พื้นที่ลุ่ม                       5,414                          0.21
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                     10,299                          0.39
M301 เหมืองแร่                       1,176                          0.05
M302 บ่อลูกรัง                           433                          0.01
M303 บ่อทราย                              991                          0.04
M304 บ่อดิน                           244                          0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                             44                               -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                             13                               -  
M403 ที่หินโผล่                            656                          0.03
M405 พื้นที่ถม                              501                          0.01
M601 หาดทราย                         2,444                          0.09
M701 ที่ทิ้งขยะ                              86                               -  
รวมทั้งหมด       2,606,809            100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,170.895 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,606,809 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
4. เนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ทะเล