สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               162,613        7.62
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 7,134               0.33
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 126,866 5.93
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                            18,946               0.89
U405 ถนน                              6,199               0.29
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                2,523               0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 122               0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  389               0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 138               0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                      92                    -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                  101               0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                 103               0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม            1,259,383      58.81
A1 พื้นที่นา                   184,923           8.63
A100 นาร้าง                               10,106               0.47
A101 นาข้าว                         172,180               8.04
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                    35                    -  
A101+A510 นาข้าว+นาหญ้า                                    26                    -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              2,576               0.12
A2  พืชไร่                       2,651           0.12
A200 ไร่ร้าง                                1,001               0.05
A202 ข้าวโพด                                    36                    -  
A203 อ้อย                                     11                    -  
A204 มันสำปะหลัง                                      11                    -  
A205 สับปะรด                                1,491               0.07
A229 พริก                                   101                    -  
A3  ไม้ยืนต้น                 1,032,118         48.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              5,961               0.28
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   953               0.04
A302 ยางพารา                           942,678             44.04
A303 ปาล์มน้ำมัน                              80,388               3.76
A307 สนประดิพัทธ์                                 163               0.01
A308 กระถิน                              1,835               0.09
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    29                    -  
A317 หมาก                                    56                    -  
A322 กฤษณา                                     20                    -  
A323 ตะกู                                    35                    -  
A4  ไม้ผล                     27,970           1.30
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                 286               0.01
A401 ไม้ผลผสม                              24,573               1.15
A403 ทุเรียน                                    69                    -  
A404 เงาะ                                   240               0.01
A405 มะพร้าว                                1,089               0.05
A407 มะม่วง                                   279               0.01
A411 กล้วย                                   616               0.03
A413 ลำไย                                       14                    -  
A414 ฝรั่ง                                   102               0.01
A415 มะละกอ                                     35                    -  
A419 มังคุด                                 379               0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                    77                    -  
A421 ระกำสละ                                    50                    -  
A422 มะนาว                                   126               0.01
A426 แก้วมังกร                                      11                    -  
A427 ส้มโอ                                    24                    -  
A5  พืชสวน                       1,490           0.06
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                 291               0.01
A502 พืชผัก                                   306               0.01
A510 นาหญ้า                                 893               0.04
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       3,135           0.15
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   703               0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 112               0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               1,822               0.09
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                  498               0.02
A8  พืชน้ำ                            77              -  
A802 กก                                    57                    -  
A806 ผักบุ้ง                                    20                    -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        7,019           0.33
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               3,447               0.16
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    74                    -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 774               0.04
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              2,724               0.13
F  พื้นที่ป่าไม้               364,625      17.04
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                1,373               0.06
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                           321,418             15.02
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                   252               0.01
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                1,828               0.09
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                              10,084               0.47
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                              29,654               1.39
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    16                    -  
W  พื้นที่น้ำ               292,473      13.67
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                            15,066               0.70
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                         263,229             12.30
W201 อ่างเก็บน้ำ                               8,519               0.40
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                3,340               0.16
W203 คลองชลประทาน                               2,319               0.11
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                61,202        2.86
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                5,892               0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              9,173               0.43
M201 พื้นที่ลุ่ม                            42,019               1.96
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 325               0.02
M301 เหมืองแร่                                   226               0.01
M302 บ่อลูกรัง                                 1,982               0.09
M303 บ่อทราย                                       69                    -  
M304 บ่อดิน                                  706               0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                    21                    -  
M405 พื้นที่ถม                                    785               0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            4                    -  
รวมทั้งหมด           2,140,296     100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง