สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยะลา  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                     89,914               3.18
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                    16,856 0.60
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                                    55,354 1.96
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                       6,227 0.22
U401 สนามบิน                                            33 0.00
U405 ถนน                                       8,432 0.30
U406 ทางรถไฟ                                            74 0.00
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                         2,501 0.09
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                           241 0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                          114 0.00
U603 สุสาน ป่าช้า                                              82 0.00
A  พื้นที่เกษตรกรรม                 1,605,090             56.80
A1 พื้นที่นา                           66,146                    2.34
A100 นาร้าง                                       11,319 0.40
A101 นาข้าว                                    54,827 1.94
A3  ไม้ยืนต้น                       1,347,659                  47.69
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                          133                               -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                         5,232                           0.19
A302 ยางพารา                                 1,336,325                        47.29
A303 ปาล์มน้ำมัน                                         5,969                           0.21
A4  ไม้ผล                          190,937                    6.77
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                          228                           0.01
A401 ไม้ผลผสม                                    187,256                           6.63
A402 ส้ม                                            166                           0.01
A403  ทุเรียน                                       1,331                           0.05
A404 เงาะ                                              15                               -  
A405 มะพร้าว                                         1,902                           0.07
A419 มังคุด                                            14                               -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                             25                               -  
A5  พืชสวน                                114                       -  
A502 พืชผัก                                            114                               -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                                  35                       -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                             35                               -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                 199                       -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                             37                               -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                            52                               -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                            83                               -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                            27                               -  
F  พื้นที่ป่าไม้                 1,042,524             36.90
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                      24,617 0.87
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                 1,016,885 35.99
F400 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                            499 0.02
F401 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                            523 0.02
W  พื้นที่น้ำ                     50,975               1.80
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                    12,973 0.46
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                          868 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                     35,568 1.26
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                         1,161 0.04
W203 คลองชลประทาน                                           405 0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     37,171               1.32
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                         4,171 0.15
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                    24,636 0.87
M201 พื้นที่ลุ่ม                                       3,850 0.14
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                       1,163 0.04
M302 บ่อลูกรัง                                             545 0.02
M303 บ่อทราย                                               46 0.00
M304 บ่อดิน                                        2,002 0.07
M405 พื้นที่ถม                                             758 0.03
รวมทั้งหมด                2,825,674            100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,521.0787 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,825,674 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง