สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปัตตานี  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                118,183        9.74
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,227              0.84
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              83,868              6.92
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              12,426              1.03
U401 สนามบิน                                   514              0.04
U403 สถานีขนส่ง                                        16                   -  
U405 ถนน                                7,928              0.65
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                   431              0.04
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  1,939              0.16
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    600              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      49                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     150              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       35                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม                936,079      77.18
A1 พื้นที่นา                    219,488         18.10
A100 นาร้าง                                 48,954              4.04
A101 นาข้าว                           170,534            14.06
A2  พืชไร่                             16              -  
A204 มันสำปะหลัง                                        16                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     578,965         47.74
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   266              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,419              0.12
A302 ยางพารา                             538,624            44.41
A303 ปาล์มน้ำมัน                                37,990              3.13
A304 ยูคาลิปตัส                                     447              0.04
A307 สนประดิพัทธ์                                    194              0.02
A317 หมาก                                        12                   -  
A322 กฤษณา                                       13                   -  
A4  ไม้ผล                     118,379          9.76
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                3,167              0.26
A401 ไม้ผลผสม                                69,376              5.72
A403  ทุเรียน                                      18                   -  
A405 มะพร้าว                                45,679              3.77
A407 มะม่วง                                     110              0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                       29                   -  
A5  พืชสวน                           205          0.02
A502 พืชผัก                                     205              0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             81              -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      21                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       60                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        18,945          1.56
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 7,987              0.66
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   126              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   147              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               10,685              0.88
F  พื้นที่ป่าไม้                 73,847        6.09
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,241              0.10
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                36,515              3.01
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  4,118              0.34
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                24,482              2.02
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                  5,528              0.46
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                  1,963              0.16
W  พื้นที่น้ำ                 39,028        3.22
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              19,277              1.59
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   402              0.03
W103 ทะเล                                4,731              0.39
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 5,132              0.42
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  4,437              0.37
W203 คลองชลประทาน                                 5,049              0.42
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 45,586        3.77
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  2,396              0.20
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              23,025              1.90
M201 พื้นที่ลุ่ม                                8,670              0.72
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,680              0.22
M301 เหมืองแร่                                     834              0.07
M302 บ่อลูกรัง                                   2,333              0.19
M303 บ่อทราย                                         21                   -  
M304 บ่อดิน                                 1,494              0.12
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      67              0.01
M405 พื้นที่ถม                                      185              0.02
M501 นาเกลือ                                1,317              0.11
M601 หาดทราย                                  2,564              0.21
รวมทั้งหมด            1,212,723    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,212,723 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง