สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          52,498        2.55
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                    7,137              0.35
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  25,619              1.24
U203 หมู่บ้านชาวเล                          59                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                    8,251              0.40
U401 สนามบิน                    2,012              0.10
U404 ท่าเรือ                       192              0.01
U405 ถนน                    5,055              0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                           34                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                      1,904              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          71                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        767              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                       987              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                         381              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           29                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         735,845      35.70
A1 พื้นที่นา               4,059          0.20
A100 นาร้าง                       2,678              0.13
A101 นาข้าว                    1,381              0.07
A2  พืชไร่                  277          0.01
A205 สับปะรด                         172              0.01
A216 ข้าวไร่                            71                   -  
A229 พริก                            34                   -  
A3  ไม้ยืนต้น            664,734         32.25
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                    1,812              0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                      3,547              0.17
A302 ยางพารา                 455,782            22.11
A303 ปาล์มน้ำมัน                 171,107              8.30
A304 ยูคาลิปตัส                            27                   -  
A305 สัก                            79              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                        214              0.01
A308  กระถิน                          20                   -  
A312 กาแฟ                   29,420              1.43
A317 หมาก                    2,670              0.13
A322 กฤษณา                           34                   -  
A323 ตะกู                          22                   -  
A4  ไม้ผล              53,323          2.59
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                       202              0.01
A401 ไม้ผลผสม                    23,456              1.14
A402 ส้ม                            14                   -  
A403  ทุเรียน                  16,661              0.81
A404 เงาะ                         149              0.01
A405 มะพร้าว                      2,472              0.12
A407 มะม่วง                            20                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                    5,742              0.28
A411 กล้วย                         353              0.02
A416 ขนุน                            33                   -  
A419 มังคุด                    3,318              0.16
A420 ลางสาด ลองกอง                        846              0.04
A422 มะนาว                            57                   -  
A5  พืชสวน                    46              -  
A502 พืชผัก                            46                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                1,112          0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         483              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        496              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        133              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               12,294          0.59
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        794              0.04
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          14                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          28                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  10,777              0.52
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                       681              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้      1,163,808      56.46
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    27,555              1.34
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 966,064            46.87
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                    2,079              0.10
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์               167,810              8.14
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                            51                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         249              0.01
W  พื้นที่น้ำ          81,895        3.97
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  70,757              3.43
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                       270              0.01
W103 ทะเล                    8,149              0.40
W201 อ่างเก็บน้ำ                     1,436              0.07
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      1,283              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          27,232        1.32
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                      5,332              0.26
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  12,444              0.61
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                          59                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                    1,091              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    2,653              0.13
M301 เหมืองแร่                      3,099              0.15
M302 บ่อลูกรัง                          52                   -  
M303 บ่อทราย                          497              0.03
M304 บ่อดิน                        833              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                          66                   -  
M405 พื้นที่ถม                          273              0.01
M601 หาดทราย                       792              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                41                   -  
รวมทั้งหมด     2,061,278    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,278 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง