สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        139,194           3.69
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                   9,829                    0.26
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                 80,198                    2.14
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                         18                         -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                 19,637                    0.52
U401 สนามบิน                   2,192                    0.06
U402 สถานีรถไฟ                        187                         -  
U404 ท่าเรือ                         25                         -  
U405 ถนน                 10,867                    0.29
U406 ทางรถไฟ                   3,441                    0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                       121                         -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                     9,441                    0.25
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                      769                    0.02
U600 สถานที่ร้าง                          63                         -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       835                    0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                      837                    0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                        131                         -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                       378                    0.01
U701 สนามกอล์ฟ                      225                    0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม      2,563,699          68.28
A1 พื้นที่นา            15,015               0.40
A100 นาร้าง                      8,843                    0.24
A101 นาข้าว                   6,172                    0.16
A2  พืชไร่               6,110               0.16
A200 ไร่ร้าง                         20                         -  
A202 ข้าวโพด                          75                         -  
A205 สับปะรด                     5,857                    0.16
A220 แตงโม                      133                         -  
A229 พริก                           25                         -  
A3  ไม้ยืนต้น         2,060,608             54.89
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                 14,363                    0.38
A301 ไม้ยืนต้นผสม                   10,097                    0.27
A302 ยางพารา                817,456                  21.77
A303 ปาล์มน้ำมัน             1,153,615                  30.72
A304 ยูคาลิปตัส                         13                         -  
A305 สัก                        199                    0.01
A307 สนประดิพัทธ์                       151                    0.01
A308 กระถิน                      890                    0.03
A312 กาแฟ                 57,265                    1.52
A317 หมาก                     6,315                    0.17
A322 กฤษณา                       244                    0.01
A4  ไม้ผล           447,155             11.91
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                      382                    0.01
A401 ไม้ผลผสม                230,731                    6.15
A402 ส้ม                      502                    0.01
A403 ทุเรียน              113,630                    3.03
A404 เงาะ                        720                    0.02
A405 มะพร้าว                   75,069                    2.00
A406 ลิ้นจี่                           12                         -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                           95                         -  
A411 กล้วย                   12,452                    0.33
A413 ลำไย                          49                         -  
A415 มะละกอ                      696                    0.02
A418 ชมพู่                         10                         -  
A419 มังคุด                   6,300                    0.17
A420 ลางสาด ลองกอง                    5,572                    0.15
A421 ระกำ สละ                         76                         -  
A422 มะนาว                       274                    0.01
A426 แก้วมังกร                         50                         -  
A427 ส้มโอ                      433                    0.01
A430 มะไฟ ละไม                      102                         -  
A5  พืชสวน                  385               0.01
A502 พืชผัก                        350                    0.01
A505 พริกไทย                         16                         -  
A509 พืชสมุนไพร                         19                         -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  902               0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           56                         -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         89                         -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       419                    0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       338                    0.01
A8  พืชน้ำ                     8                  -  
A803 บัว                             8                         -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              33,516               0.89
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                    4,410                    0.12
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                      115                         -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      116                         -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 28,862                    0.77
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                         13                         -  
F  พื้นที่ป่าไม้        957,107          25.48
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                  27,498                    0.73
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                871,572                  23.21
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       127                         -  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 14,200                    0.38
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                     3,074                    0.08
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                   39,836                    1.06
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                          18                         -  
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                        341                    0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        441                    0.01
W  พื้นที่น้ำ          35,854           0.96
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                 23,972                    0.64
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                   2,334                    0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                    2,259                    0.06
W202 บ่อน้ำในไร่นา                   6,983                    0.19
W203 คลองชลประทาน                      306                    0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          59,776           1.59
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                   15,039                    0.40
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                 34,351                    0.91
M201 พื้นที่ลุ่ม                   1,913                    0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                   2,448                    0.07
M301 เหมืองแร่                      469                    0.01
M302 บ่อลูกรัง                   2,124                    0.06
M303 บ่อทราย                         328                    0.01
M304 บ่อดิน                      436                    0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                         73                         -  
M405 พื้นที่ถม                      2,151                    0.06
M601 หาดทราย                        378                    0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                          66                         -  
รวมทั้งหมด     3,755,630        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,009.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,755,630 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
4. เนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ทะเล