สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              89,979       3.44
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                          5,809              0.22
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                12                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                        51,259              1.97
U203 หมู่บ้านชาวเล                                57                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        12,783              0.49
U404 ท่าเรือ                                57                   -  
U405 ถนน                          8,401              0.32
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                              138              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            2,885              0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                             196              0.01
U600 สถานที่ร้าง                             120                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           1,223              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                          5,302              0.20
U603 สุสาน ป่าช้า                               110                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                              119                   -  
U700 สนามกอล์ฟร้าง                             814              0.03
U701 สนามกอล์ฟ                             694              0.03
A  พื้นที่เกษตรกรรม          1,087,474      41.70
A1 พื้นที่นา                   5,879          0.23
A100 นาร้าง                             3,294              0.13
A101 นาข้าว                          2,585              0.10
A2  พืชไร่                    2,642          0.10
A200 ไร่ร้าง                              178              0.01
A203 อ้อย                                 88                   -  
A205 สับปะรด                            1,806              0.07
A216 ข้าวไร่                                  10                   -  
A220 แตงโม                             446              0.02
A229 พริก                               114                   -  
A3  ไม้ยืนต้น              1,016,425        38.98
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                          5,229              0.20
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          11,949              0.46
A302 ยางพารา                       672,141            25.78
A303 ปาล์มน้ำมัน                       322,246            12.36
A304 ยูคาลิปตัส                                  38                   -  
A305 สัก                                 12                   -  
A306 สะเดา                                  11                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                           2,723              0.11
A308 กระถิน                          1,356              0.05
A312 กาแฟ                                28                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                19                   -  
A317 หมาก                               581              0.02
A318 จามจุรี                                 18                   -  
A322 กฤษณา                                 53                   -  
A323 ตะกู                                21                   -  
A4  ไม้ผล                  39,946          1.53
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                             413              0.02
A401 ไม้ผลผสม                          18,042              0.69
A402 ส้ม                                  10                   -  
A403 ทุเรียน                             289              0.01
A404 เงาะ                            1,137              0.04
A405 มะพร้าว                          11,124              0.43
A407 มะม่วง                                 19                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                            1,131              0.04
A411 กล้วย                            3,526              0.14
A414 ฝรั่ง                                  17                   -  
A415 มะละกอ                                31                   -  
A419 มังคุด                          3,342              0.13
A420 ลางสาด ลองกอง                              687              0.03
A422 มะนาว                              125                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                40                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                13                   -  
A5  พืชสวน                       257          0.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                             220              0.01
A502 พืชผัก                                  37                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       905          0.03
A700 โรงเรือนร้าง                                36                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               364              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              438              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 67                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   21,378          0.82
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           3,402              0.13
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                40                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             481              0.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        17,455              0.67
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         42             -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                42                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้          1,214,468      46.61
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         36,340              1.40
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                       855,699            32.83
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                          28,357              1.09
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                       281,206            10.79
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                               365              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                             177              0.01
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                            1,759              0.07
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                          10,565              0.41
W  พื้นที่น้ำ            129,333       4.96
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                     118,124              4.53
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                          5,736              0.22
W201 อ่างเก็บน้ำ                              811              0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          4,579              0.18
W203 คลองชลประทาน                                83                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              85,555       3.29
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          35,346              1.36
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        29,408              1.13
M201 พื้นที่ลุ่ม                          5,050              0.19
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          8,814              0.34
M301 เหมืองแร่                          1,226              0.05
M302 บ่อลูกรัง                             394              0.02
M303 บ่อทราย                                979              0.04
M304 บ่อดิน                             211              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                81                   -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                13                   -  
M403 ที่หินโผล่                              656              0.03
M405 พื้นที่ถม                                853              0.03
M601 หาดทราย                            2,438              0.09
M701 ที่ทิ้งขยะ                                 86                   -  
รวมทั้งหมด         2,606,809    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,170.895 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,606,809 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
4. เนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ทะเล