สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          54,320        2.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                    7,137              0.35
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                       124              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  26,958              1.31
U203 หมู่บ้านชาวเล                          59                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                    8,290              0.40
U401 สนามบิน                    2,012              0.10
U404 ท่าเรือ                       192              0.01
U405 ถนน                    5,057              0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                           34                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                      2,097              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                       102                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        848              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                    1,000              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                         381              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           29                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         749,116      36.36
A1 พื้นที่นา               2,442          0.12
A100 นาร้าง                       1,472              0.07
A101 นาข้าว                       970              0.05
A2  พืชไร่                  175          0.01
A201 พืชไร่ผสม                            23                   -  
A205 สับปะรด                         152              0.01
A3  ไม้ยืนต้น            672,530         32.63
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                    7,774              0.38
A301 ไม้ยืนต้นผสม                      6,485              0.31
A302 ยางพารา                 433,165            21.01
A303 ปาล์มน้ำมัน                 197,377              9.58
A305 สัก                            79              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                        195              0.01
A308 กระถิน                          33                   -  
A312 กาแฟ                   23,970              1.16
A317 หมาก                    3,403              0.17
A322 กฤษณา                           39                   -  
A323 ตะกู                          10                   -  
A4  ไม้ผล              60,443          2.94
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                       346              0.02
A401 ไม้ผลผสม                    27,315              1.33
A402 ส้ม                            14                   -  
A403  ทุเรียน                  19,396              0.94
A404 เงาะ                         145              0.01
A405 มะพร้าว                      2,627              0.13
A407 มะม่วง                            20                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                    5,651              0.27
A411 กล้วย                         477              0.02
A416 ขนุน                            16                   -  
A419 มังคุด                    3,592              0.18
A420 ลางสาด ลองกอง                        788              0.04
A422 มะนาว                            56                   -  
A5  พืชสวน                  159          0.01
A501 พืชสวนผสม                            26                   -  
A502 พืชผัก                            72              0.01
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                          61                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                1,132          0.05
A700 โรงเรือนร้าง                          36                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         515              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        448              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                        133              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               12,235          0.60
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                        931              0.05
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                          14                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          58                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                  10,689              0.52
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                       543              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้      1,149,472      55.76
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    25,583              1.24
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 962,994            46.72
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                    1,734              0.08
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์               158,861              7.71
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                            51                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         249              0.01
W  พื้นที่น้ำ          82,688        4.00
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  70,760              3.43
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                       270              0.01
W103 ทะเล                    8,305              0.40
W201 อ่างเก็บน้ำ                     1,848              0.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      1,505              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          25,682        1.24
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                      5,719              0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  11,436              0.55
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                          59                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                    1,081              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    2,035              0.10
M301 เหมืองแร่                      3,115              0.15
M302 บ่อลูกรัง                          14                   -  
M303 บ่อทราย                          493              0.02
M304 บ่อดิน                        654              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                          78              0.01
M405 พื้นที่ถม                          321              0.02
M601 หาดทราย                       636              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                41                   -  
รวมทั้งหมด     2,061,278    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,278 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง