สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                351,924        5.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,667              0.25
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   620              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           248,190              3.99
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   204                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              51,171              0.82
U401 สนามบิน                                2,513              0.04
U402 สถานีรถไฟ                                       98                   -  
U404 ท่าเรือ                                   163                   -  
U405 ถนน                              19,968              0.32
U406 ทางรถไฟ                                   158                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       49                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                10,929              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      69                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,645              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   162                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     143                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    175                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,146,632      66.73
A1 พื้นที่นา                    416,903          6.71
A100 นาร้าง                                 62,664              1.01
A101 นาข้าว                           354,239              5.70
A2  พืชไร่                       17,196          0.28
A200 ไร่ร้าง                                        63                   -  
A201 พืชไร่ผสม                                        17                   -  
A202 ข้าวโพด                                      21                   -  
A203 อ้อย                                    182                   -  
A204 มันสำปะหลัง                                        28                   -  
A205 สับปะรด                                        90                   -  
A206 ยาสูบ                                       44                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         14                   -  
A219 มันเทศ                                  1,256              0.02
A220 แตงโม                                     268              0.01
A229 พริก                                15,213              0.25
A3  ไม้ยืนต้น                  3,185,783         51.26
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              40,003              0.64
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     251                   -  
A302 ยางพารา                          2,520,566            40.56
A303 ปาล์มน้ำมัน                             603,440              9.71
A304 ยูคาลิปตัส                                        93                   -  
A305 สัก                                     109                   -  
A306 สะเดา                                     124                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                               12,634              0.20
A308 กระถิน                                4,670              0.08
A312 กาแฟ                                     478              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   117                   -  
A317 หมาก                                 2,885              0.05
A318 จามจุรี                                        66                   -  
A323 ตะกู                                   347              0.01
A4  ไม้ผล                     372,059          6.00
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                7,850              0.13
A401 ไม้ผลผสม                             157,165              2.53
A402 ส้ม                                        40                   -  
A403 ทุเรียน                              27,745              0.45
A404 เงาะ                                22,024              0.36
A405 มะพร้าว                                97,305              1.57
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        18                   -  
A411 กล้วย                                  1,802              0.03
A413 ลำไย                                         20                   -  
A414 ฝรั่ง                                     214                   -  
A415 มะละกอ                                       72                   -  
A417 กระท้อน                                        57                   -  
A419 มังคุด                               45,493              0.73
A420 ลางสาด ลองกอง                                 6,985              0.11
A421 ระกำ สละ                                        83                   -  
A422 มะนาว                                     349              0.01
A426 แก้วมังกร                                        45                   -  
A427 ส้มโอ                                4,792              0.08
A5  พืชสวน                         9,212          0.14
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                2,684              0.04
A502 พืชผัก                                  6,457              0.10
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      71                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,999          0.08
A700 โรงเรือนร้าง                                      57                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,201              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   115                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,167              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    459              0.01
A8  พืชน้ำ                             31              -  
A803 บัว                                        21                   -  
A806 ผักบุ้ง                                       10                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      140,449          2.26
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               58,582              0.94
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              11,083              0.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              16,032              0.26
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               54,752              0.88
F  พื้นที่ป่าไม้             1,373,813      22.11
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                11,104              0.18
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,108,066            17.83
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                4,442              0.07
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                            100,357              1.62
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                91,235              1.47
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                58,609              0.94
W  พื้นที่น้ำ                105,485        1.71
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              54,459              0.88
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,122              0.02
W103 ทะเล                                7,758              0.13
W201 อ่างเก็บน้ำ                               14,440              0.23
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,578              0.17
W203 คลองชลประทาน                               17,128              0.28
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                236,210        3.81
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                97,063              1.56
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              68,287              1.10
M201 พื้นที่ลุ่ม                              41,488              0.67
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,865              0.08
M301 เหมืองแร่                                14,812              0.24
M302 บ่อลูกรัง                                   1,589              0.03
M303 บ่อทราย                                   1,102              0.02
M304 บ่อดิน                                 3,189              0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      22                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,092              0.03
M601 หาดทราย                                  1,686              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      15                   -  
รวมทั้งหมด            6,214,064    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,214,064 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง