สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2559
ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน     เนื้อที่  
  ไร่     ร้อยละ  
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 133,546              4.34
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 16,279                          0.53
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 27                           -   
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 78,515                          2.56
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆร้าง 20                           -   
U301 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ 20,296                          0.66
U401 สนามบิน 1,689                          0.06
U403 สถานีขนส่ง 29                           -   
U404 ท่าเรือ 235                          0.01
U405 ถนน 7,823                          0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 68                           -   
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 5,915                          0.19
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,349                          0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 447                          0.01
U603 สุสาน ป่าช้า 458                          0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน 61                           -   
U701 สนามกอล์ฟ 335                          0.01
A   พื้นที่เกษตรกรรม   2,016,514             65.61
A1 พื้นที่นา 34,200                   1.12
A100 นาร้าง 16,820                          0.55
A101 นาข้าว 17,380                          0.57
A2   พืชไร่   94                    -   
A205 สับปะรด 90                           -   
A229 พริก 4                           -   
A3   ไม้ยืนต้น   1,921,146                 62.51
A301 ไม้ยืนต้นผสม 2,137                          0.07
A302 ยางพารา 1,613,929                       52.51
A303 ปาล์มน้ำมัน 304,166                          9.90
A304 ยูคาลิปตัส 4                           -   
A305 สัก 44                           -   
A306 สะเดา 8                           -   
A307 สนประดิพัทธ์ 776                          0.03
A308 กระถิน 67                           -   
A315 ไผ่ตงปลูกเพื่อการค้า 5                           -   
A323 ตะกู 10                           -   
A4   ไม้ผล   29,507                   0.96
A401 ไม้ผลผสม 25,441                          0.83
A402 ส้ม 92                           -   
A403 ทุเรียน 175                          0.01
A404 เงาะ 151                          0.01
A405 มะพร้าว 2,997                          0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์ 32                           -   
A410 น้อยหน่า 8                           -   
A411 กล้วย 124                           -   
A414 ฝรั่ง 70                           -   
A415 มะละกอ 55                           -   
A419 มังคุด 113                           -   
A420 ลางสาด ลองกอง 227                          0.01
A422 มะนาว 9                           -   
A427 ส้มโอ 13                           -   
A5   พืชสวน   166                   0.01
A502 พืชผัก 166                          0.01
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   141                    -   
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 87                           -   
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 54                           -   
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    31,260                   1.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,509                          0.05
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 47                           -   
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 78                           -   
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 29,626                          0.96
F   พื้นที่ป่าไม้   791,292             25.74
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 31,383                          1.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 512,727                       16.68
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 13,635                          0.44
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 232,760                          7.57
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 787                          0.03
W   พื้นที่น้ำ   95,183              3.10
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 81,601                          2.66
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,461                          0.11
W103 ทะเล 3,623                          0.12
W201 อ่างเก็บน้ำ 2,880                          0.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา 2,846                          0.09
W203 คลองชลประทาน 772                          0.03
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด   36,914                   1.21
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 4,780                          0.16
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 21,756                          0.71
M201 พื้นที่ลุ่ม 4,895                          0.16
M300 เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า 1,223                          0.04
M301 เหมืองแร่ 597                          0.02
M302 บ่อลูกรัง 917                          0.03
M304 บ่อดิน 86                           -   
M401 พื้นที่กองวัสดุ 17                           -   
M405 พื้นที่ถม 854                          0.03
M601 หาดทราย 1,773                          0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ 16                           -   
รวม          3,073,449           100.00
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x + y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%