สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                363,244        5.83
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,667              0.25
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   668              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           256,631              4.13
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   205                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              51,477              0.83
U401 สนามบิน                                2,513              0.04
U402 สถานีรถไฟ                                       97                   -  
U404 ท่าเรือ                                   228                   -  
U405 ถนน                              20,264              0.33
U406 ทางรถไฟ                                   158                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       48                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                12,997              0.21
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   115                   -  
U600 สถานที่ร้าง                                         9                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,635              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   162                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     145                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    225                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,152,703      66.82
A1 พื้นที่นา                    365,863          5.89
A100 นาร้าง                                 54,424              0.88
A101 นาข้าว                           311,439              5.01
A2  พืชไร่                       22,087          0.35
A200 ไร่ร้าง                                     125                   -  
A201 พืชไร่ผสม                                        33                   -  
A202 ข้าวโพด                                      17                   -  
A203 อ้อย                                    288                   -  
A204 มันสำปะหลัง                                        30                   -  
A205 สับปะรด                                        88                   -  
A206 ยาสูบ                                    329              0.01
A208 ถั่วเขียว                                          2                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                           5                   -  
A219 มันเทศ                                  3,169              0.05
A220 แตงโม                                     364              0.01
A229 พริก                                17,637              0.28
A3  ไม้ยืนต้น                  3,225,383         51.90
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              86,893              1.40
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     529              0.01
A302 ยางพารา                          2,447,488            39.39
A303 ปาล์มน้ำมัน                             675,723            10.87
A304 ยูคาลิปตัส                                        73                   -  
A305 สัก                                     108                   -  
A306 สะเดา                                     108                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                 6,307              0.10
A308 กระถิน                                4,296              0.07
A312 กาแฟ                                     462              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   141                   -  
A317 หมาก                                 2,937              0.05
A318 จามจุรี                                        72                   -  
A319 ตีนเป็ด                                         8                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                        7                   -  
A322 กฤษณา                                         6                   -  
A323 ตะกู                                   225                   -  
A4  ไม้ผล                     384,564          6.19
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                7,866              0.13
A401 ไม้ผลผสม                             145,653              2.34
A402 ส้ม                                        75                   -  
A403 ทุเรียน                              38,285              0.62
A404 เงาะ                                21,793              0.35
A405 มะพร้าว                             102,890              1.66
A407 มะม่วง                                        20                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        30                   -  
A409 พุทรา                                        17                   -  
A411 กล้วย                                  3,252              0.05
A413 ลำไย                                         27                   -  
A414 ฝรั่ง                                     287                   -  
A415 มะละกอ                                       61                   -  
A416 ขนุน                                          7                   -  
A417 กระท้อน                                        59                   -  
A419 มังคุด                               51,320              0.83
A420 ลางสาด ลองกอง                                 7,424              0.12
A421 ระกำ สละ                                     139                   -  
A422 มะนาว                                     446              0.01
A426 แก้วมังกร                                        48                   -  
A427 ส้มโอ                                4,859              0.08
A428 ละมุด                                        6                   -  
A5  พืชสวน                         9,386          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                2,736              0.04
A502 พืชผัก                                  6,579              0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      71                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,188          0.11
A700 โรงเรือนร้าง                                      65                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  4,939              0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   264                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,377              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    543              0.01
A8  พืชน้ำ                             28              -  
A803 บัว                                        18                   -  
A806 ผักบุ้ง                                       10                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      138,204          2.23
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               55,280              0.89
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              10,949              0.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              20,637              0.33
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               51,338              0.83
F  พื้นที่ป่าไม้             1,366,008      21.98
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,743              0.17
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,103,118            17.75
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                3,419              0.06
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                            101,155              1.63
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                89,468              1.44
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                58,067              0.93
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        38                   -  
W  พื้นที่น้ำ                107,408        1.74
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              55,384              0.89
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,122              0.02
W103 ทะเล                                7,897              0.13
W201 อ่างเก็บน้ำ                               14,642              0.24
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                11,133              0.18
W203 คลองชลประทาน                               17,230              0.28
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                224,701        3.63
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                91,149              1.47
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              65,460              1.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                              38,237              0.62
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,814              0.09
M301 เหมืองแร่                                13,856              0.22
M302 บ่อลูกรัง                                   1,614              0.03
M303 บ่อทราย                                   1,189              0.02
M304 บ่อดิน                                 3,530              0.06
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      22                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,171              0.04
M601 หาดทราย                                  1,614              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      45                   -  
รวมทั้งหมด            6,214,064    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 9,942.502 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,214,064 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง