สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       133,346            3.55
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                  9,455                      0.25
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ               76,013                      2.02
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                       18                           -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ               19,461                      0.52
U401 สนามบิน                  2,192                      0.06
U402 สถานีรถไฟ                       187                      0.01
U404 ท่าเรือ                       25                           -  
U405 ถนน               10,839                      0.29
U406 ทางรถไฟ                  3,446                      0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                      121                           -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    8,612                      0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                     771                      0.02
U600 สถานที่ร้าง                        63                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                      809                      0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                     645                      0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                       131                           -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                      333                      0.01
U701 สนามกอล์ฟ                     225                      0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม     2,555,791           68.05
A1 พื้นที่นา           17,350                0.47
A100 นาร้าง                  10,341                      0.28
A101 นาข้าว                  7,009                      0.19
A2  พืชไร่              5,789                0.15
A203 อ้อย                        75                           -  
A205 สับปะรด                    5,614                      0.15
A220 แตงโม                       75                           -  
A229 พริก                         25                           -  
A3  ไม้ยืนต้น        2,076,862               55.31
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                  6,091                      0.16
A301 ไม้ยืนต้นผสม                 10,992                      0.29
A302 ยางพารา               858,145                    22.85
A303 ปาล์มน้ำมัน            1,137,528                    30.29
A304 ยูคาลิปตัส                       15                           -  
A305 สัก                      203                      0.01
A307 สนประดิพัทธ์                      139                           -  
A308 กระถิน                     980                      0.03
A312 กาแฟ               55,830                      1.49
A317 หมาก                    6,688                      0.18
A322 กฤษณา                      251                      0.01
A4  ไม้ผล          420,988               11.20
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                     135                           -  
A401 ไม้ผลผสม               215,815                      5.75
A402 ส้ม                     473                      0.01
A403 ทุเรียน             102,268                      2.72
A404 เงาะ                       644                      0.02
A405 มะพร้าว                 76,421                      2.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                         96                           -  
A411 กล้วย                 11,157                      0.30
A413 ลำไย                        49                           -  
A415 มะละกอ                     724                      0.02
A418 ชมพู่                       10                           -  
A419 มังคุด                  6,461                      0.17
A420 ลางสาด ลองกอง                   5,708                      0.15
A421 ระกำ สละ                       76                           -  
A422 มะนาว                      281                      0.01
A426 แก้วมังกร                       50                           -  
A427 ส้มโอ                     519                      0.01
A430 มะไฟ ละไม                     102                           -  
A5  พืชสวน                 411                0.01
A502 พืชผัก                       376                      0.01
A505 พริกไทย                       16                           -  
A509 พืชสมุนไพร                       19                           -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 894                0.02
A700 โรงเรือนร้าง                       18                           -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         67                           -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                       89                           -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                      384                      0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                      336                      0.01
A8  พืชน้ำ                    8                    -  
A803 บัว                            8                           -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             33,489                0.89
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                   3,294                      0.09
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       92                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     118                           -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง               29,985                      0.80
F  พื้นที่ป่าไม้       968,536           25.79
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                31,408                      0.84
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์               878,117                    23.38
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      127                           -  
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์               14,488                      0.39
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                    3,268                      0.09
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                 40,277                      1.07
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                        60                           -  
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                       341                      0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                       450                      0.01
W  พื้นที่น้ำ         34,535            0.92
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง               23,972                      0.64
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                  2,334                      0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                   2,016                      0.05
W202 บ่อน้ำในไร่นา                  5,907                      0.16
W203 คลองชลประทาน                     306                      0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด         63,422            1.69
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                 16,018                      0.43
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               37,175                      0.99
M201 พื้นที่ลุ่ม                  2,198                      0.06
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                  2,502                      0.07
M301 เหมืองแร่                     585                      0.02
M302 บ่อลูกรัง                  2,309                      0.06
M303 บ่อทราย                        145                           -  
M304 บ่อดิน                     511                      0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                       71                           -  
M405 พื้นที่ถม                     1,480                      0.04
M601 หาดทราย                       365                      0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                        63                           -  
รวมทั้งหมด    3,755,630         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,009.008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,755,630 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
4. เนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ทะเล