สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสงขลา  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                347,521        7.53
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              31,199              0.68
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   812              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           210,540              4.56
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              50,526              1.09
U401 สนามบิน                                5,637              0.12
U402 สถานีรถไฟ                                      65                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                      39                   -  
U404 ท่าเรือ                                      95                   -  
U405 ถนน                              13,306              0.29
U406 ทางรถไฟ                                   502              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                      73                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                2,736              0.06
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              22,519              0.49
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   237              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                3,673              0.08
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,519              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                   956              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   317              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                2,770              0.06
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,098,195      67.04
A1 พื้นที่นา                    368,532          7.97
A100 นาร้าง                              48,601              1.05
A101 นาข้าว                           319,914              6.92
A101+A220 นาข้าว+พืชผัก                                      17                   -  
A2  พืชไร่                         1,164          0.02
A200 ไร่ร้าง                                   149                   -  
A203 อ้อย                                      16                   -  
A205 สับปะรด                                   253              0.01
A220 แตงโม                                   639              0.01
A229 พริก                                   107                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  2,585,193         55.94
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              13,330              0.29
A302 ยางพารา                        2,473,332            53.52
A303 ปาล์มน้ำมัน                              97,079              2.10
A304 ยูคาลิปตัส                                      87                   -  
A305 สัก                                      24                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                   961              0.02
A308 กระถิน                                   370              0.01
A4  ไม้ผล                       85,171          1.84
A401 ไม้ผลผสม                              66,112              1.43
A402 ส้ม                                      10                   -  
A403 ทุเรียน                                   245              0.01
A404 เงาะ                                   966              0.02
A405 มะพร้าว                              13,792              0.30
A407 มะม่วง                                1,994              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      25                   -  
A411 กล้วย                                   770              0.02
A413 ลำไย                                   410              0.01
A415 มะละกอ                                      56                   -  
A416 ขนุน                                      28                   -  
A419 มังคุด                                   139                   -  
A420 ลางสาด  ลองกอง                                   580              0.01
A422 มะนาว                                      23                   -  
A426 แก้วมังกร                                      21                   -  
A5  พืชสวน                         2,177          0.05
A502 พืชผัก                                2,145              0.05
A510 นาหญ้า                                      32                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         2,848          0.07
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   303              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   242              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                1,721              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   582              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        52,986          1.15
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                1,908              0.04
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   379              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   526              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              50,173              1.09
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           124              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   124                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                594,347      12.85
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                3,201              0.07
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                           558,560            12.09
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                      72                   -  
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                              28,848              0.62
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                      13                   -  
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                2,979              0.06
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                      75                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                   599              0.01
W  พื้นที่น้ำ                393,452        8.52
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           353,683              7.65
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              15,974              0.35
W103 ทะเล                                4,877              0.11
W201 อ่างเก็บน้ำ                              10,924              0.24
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                3,246              0.07
W203 คลองชลประทาน                                4,748              0.10
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                187,666        4.06
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              17,813              0.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           106,639              2.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                              44,492              0.96
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,742              0.06
M301 เหมืองแร่                                3,561              0.08
M302 บ่อลูกรัง                                7,026              0.15
M303 บ่อทราย                                   180                   -  
M304 บ่อดิน                                2,122              0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   323              0.01
M405 พื้นที่ถม                                   653              0.01
M601 หาดทราย                                2,076              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      39                   -  
รวมทั้งหมด            4,621,181    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 7393.889 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,621,181 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง