สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดชุมพร  ปี พ.ศ. 2559
  ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่  
  ไร่     ร้อยละ  
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              95,344              2.54
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,000                          0.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 73                           -   
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 49,491                          1.32
U301 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ 18,549                          0.49
U401 สนามบิน 2,262                          0.06
U402 สถานีรถไฟ 221                          0.01
U404 ท่าเรือ 24                           -   
U405 ถนน 9,672                          0.26
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 97                           -   
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 6,847                          0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 413                          0.01
U600 สถานที่ร้าง 67                           -   
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 706                          0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 345                          0.01
U603 สุสาน ป่าช้า 135                           -   
U605 สถานีบริการน้ำมัน 218                          0.01
U701 สนามกอล์ฟ 224                          0.01
A   พื้นที่เกษตรกรรม            2,575,062             68.57
A1 พื้นที่นา                   18,881                   0.50
A100 นาร้าง 12,409                          0.33
A101 นาข้าว 6,472                          0.17
A2   พืชไร่                       1,860                   0.05
A205 สับปะรด 1,763                          0.05
A220 แตงโม 77                           -   
A229 พริก 20                           -   
A3   ไม้ยืนต้น                 2,095,006                 55.80
A301 ไม้ยืนต้นผสม 9,956                          0.27
A302 ยางพารา 865,156                       23.04
A303 ปาล์มน้ำมัน                    1,153,390                       30.71
A304 ยูคาลิปตัส 13                           -   
A305 สัก 214                          0.01
A306 สะเดา 40                           -   
A307 สนประดิพัทธ์ 146                           -   
A308 กระถิน 1,050                          0.03
A312 กาแฟ 60,447                          1.61
A317 หมาก 4,372                          0.12
A318 จามจุรี 6                           -   
A322 กฤษณา 212                          0.01
A323 ตะกู 4                           -   
A4   ไม้ผล                   425,347                 11.31
A401 ไม้ผลผสม 255,947                          6.81
A402 ส้ม 490                          0.01
A403 ทุเรียน 68,363                          1.82
A404 เงาะ 811                          0.02
A405 มะพร้าว 82,475                          2.20
A407 มะม่วง 7                           -   
A408 มะม่วงหิมพานต์ 105                           -   
A411 กล้วย 2,477                          0.07
A413 ลำไย 91                           -   
A415 มะละกอ 513                          0.01
A418 ชมพู่ 15                           -   
A419 มังคุด 5,867                          0.16
A420 ลางสาด ลองกอง 7,453                          0.20
A421 ระกำ สละ 74                           -   
A422 มะนาว 128                           -   
A426 แก้วมังกร 17                           -   
A427 ส้มโอ 514                          0.01
A5   พืชสวน                          244                   0.01
A502 พืชผัก 232                          0.01
A505 พริกไทย 8                           -   
A507 เสาวรส 4                           -   
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          666                   0.02
A700 โรงเรือนร้าง 19                           -   
A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า 64                           -   
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 331                          0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 252                          0.01
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      33,058                   0.88
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 3,313                          0.09
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 108                           -   
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 9                           -   
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 29,628                          0.79
F   พื้นที่ป่าไม้               979,828             26.10
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 49,858                          1.33
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 883,608                       23.53
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 3,622                          0.10
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 39,838                          1.06
F400   ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู   61                           -   
F401   ป่าพรุสมบูรณ์   352                          0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 2,489                          0.07
W   พื้นที่น้ำ                30,589              0.81
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 20,322                          0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,230                          0.06
W103 ทะเล 1,256                          0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ 1,238                          0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา 4,421                          0.12
W203 คลองชลประทาน 1,122                          0.03
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                74,807              1.98
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 14,651                          0.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 48,819                          1.30
M201 พื้นที่ลุ่ม 3,689                          0.10
M300 เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า 2,160                          0.06
M301 เหมืองแร่ 550                          0.01
M302 บ่อลูกรัง 2,518                          0.07
M303 บ่อทราย 82                           -   
M304 บ่อดิน 471                          0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ 77                           -   
M405 พื้นที่ถม 1,307                          0.03
M601 หาดทราย 470                          0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ 13                           -   
รวมทั้งหมด          3,755,630           100.00
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x + y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%