สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              106,211                 31.30
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             7,492                                2.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                338                                0.10
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           67,296                              19.83
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             5,008                                1.48
U401 สนามบิน                             1,425                                0.42
U403 สถานีขนส่ง                                     5                                     -  
U404 ท่าเรือ                                415                                0.12
U405 ถนน                             3,905                                1.15
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   66                                0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               2,312                                0.68
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   35                                0.01
U600 สถานที่ร้าง                                    14                                     -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              3,110                                0.92
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                             9,689                                2.86
U603 สุสาน ป่าช้า                                  214                                0.06
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                 147                                0.04
U701 สนามกอล์ฟ                             4,740                                1.40
A  พื้นที่เกษตรกรรม                99,225                 29.25
A1 พื้นที่นา                     1,285                        0.38
A100 นาร้าง                                1,198                                0.35
A101 นาข้าว                                   87                                0.03
A2  พืชไร่                      2,727                        0.80
A200 ไร่ร้าง                                130                                0.04
A203 อ้อย                                    48                                0.01
A205 สับปะรด                               2,517                                0.74
A220 แตงโม                                   32                                0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     77,020                      22.69
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                             1,861                                0.55
A301 ไม้ยืนต้นผสม                               1,871                                0.55
A302 ยางพารา                             68,719                              20.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                               3,913                                1.15
A304 ยูคาลิปตัส                                314                                0.09
A306 สะเดา                                     21                                0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                 218                                0.06
A314 หม่อน                                    22                                0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   37                                0.01
A317 หมาก                                     11                                     -  
A318 จามจุรี                                    19                                0.01
A322 กฤษณา                                    14                                     -  
A4  ไม้ผล                     11,219                        3.31
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                477                                0.14
A401 ไม้ผลผสม                               3,883                                1.14
A403 ทุเรียน                                   89                                0.03
A404 เงาะ                                     97                                0.03
A405 มะพร้าว                               5,874                                1.73
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     57                                0.02
A411 กล้วย                                  634                                0.19
A419 มังคุด                                   71                                0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                    22                                0.01
A422 มะนาว                                     15                                     -  
A5  พืชสวน                         778                        0.23
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   76                                0.02
A502 พืชผัก                                  507                                0.15
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                195                                0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         735                        0.22
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  459                                0.14
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   35                                0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 169                                0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    72                                0.02
A8  พืชน้ำ                         373                        0.11
A801 พืชน้ำผสม                                   12                                     -  
A803 บัว                                     94                                0.03
A806 ผักบุ้ง                                  267                                0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           23                        0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   23                                0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       5,065                        1.50
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 611                                0.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   89                                0.03
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                             4,365                                1.29
F  พื้นที่ป่าไม้              104,555                 30.79
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           16,031                                4.72
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             70,135                              20.66
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  627                                0.18
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                             16,435                                4.84
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                144                                0.04
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                  124                                0.04
F700 ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                                  483                                0.14
F701 ป่าชายหาดสมบูรณ์                                  576                                0.17
W  พื้นที่น้ำ                 7,756                  2.29
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             1,841                                0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                633                                0.19
W201 อ่างเก็บน้ำ                              1,477                                0.44
W202 บ่อน้ำในไร่นา                             3,772                                1.11
W203 คลองชลประทาน                                    33                                0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                21,649                  6.37
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               7,465                                2.20
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             4,440                                1.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                                631                                0.19
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             4,019                                1.18
M301 เหมืองแร่                                174                                0.05
M302 บ่อลูกรัง                                511                                0.15
M303 บ่อทราย                                        9                                     -  
M304 บ่อดิน                                   84                                0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   66                                0.02
M403 ที่หินโผล่                                 277                                0.08
M405 พื้นที่ถม                                3,481                                1.03
M601 หาดทราย                                  487                                0.14
M701 ที่ทิ้งขยะ                                     5                                     -  
รวมทั้งหมด             339,396               100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 339,396 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง