สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                258,774        3.20
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              26,745              0.33
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   120                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           150,186              1.86
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   113                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              35,417              0.44
U401 สนามบิน                                   497              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                      85                   -  
U404 ท่าเรือ                                   111                   -  
U405 ถนน                              20,022              0.25
U406 ทางรถไฟ                                1,754              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    110                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                   992              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                13,942              0.17
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   358              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,785              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,227              0.05
U603 สุสาน, ป่าช้า                                   154                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    669              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                   309                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                1,178              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,931,717      61.20
A1 พื้นที่นา                      29,129          0.37
A100 นาร้าง                                 21,292 0.27
A101 นาข้าว                                7,837 0.1
A2  พืชไร่                         1,612          0.01
A200 ไร่ร้าง                                      85                   -  
A202 ข้าวโพด                                   280                   -  
A205 สับประรด                                   762              0.01
A216 ข้าวไร่                                   311                   -  
A220 แตงโม                                      15                   -  
A222 ขิง                                      20                   -  
A229 พริก                                   139                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  4,522,362         56.12
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                               45,329              0.56
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  4,162              0.05
A302 ยางพารา                          2,879,205            35.74
A303 ปาล์มน้ำมัน                          1,587,457            19.70
A304 ยูคาลิปตัส                                        58                   -  
A305 สัก                                     693              0.01
A307 สนประดิพัทธิ์                                   471              0.01
A308 กระถิน                                   914              0.01
A309 ประดู่                                        36                   -  
A312 กาแฟ                                  2,650              0.03
A314 หม่อน                                        40                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   238                   -  
A317 หมาก                                   939              0.01
A321 ยมหอม  มะฮอกกานี                                      28                   -  
A322 กฤษณา                                    112                   -  
A323 ตะกู                                      30                   -  
A4  ไม้ผล                     288,691          3.58
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                6,479              0.08
A401 ไม้ผลผสม                                71,441              0.89
A402 ส้ม                                   196                   -  
A403 ทุเรียน                              57,659              0.72
A404 เงาะ                                29,454              0.37
A405 มะพร้าว                             101,818              1.26
A407 มะม่วง                                        30                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     283                   -  
A411 กล้วย                                  9,774              0.12
A412 มะขาม                                        14                   -  
A413 ลำไย                                      31                   -  
A414 ฝรั่ง                                     947              0.01
A415 มะละกอ                                    149                   -  
A416 ขนุน                                        30                   -  
A417 กระท้อน                                   159                   -  
A418 ชมพู่                                   125                   -  
A419 มังคุด                                3,346              0.04
A420 ลางสาด ลองกอง                                4,958              0.06
A421 ระกำ สละ                                      93                   -  
A422 มะนาว                                  1,231              0.02
A426 แก้วมังกร                                        51                   -  
A427 ส้มโอ                                   398              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      25                   -  
A5  พืชสวน                         1,940          0.03
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   311              0.01
A501 พืชสวนผสม                                     118                   -  
A502 พืชผัก                                  1,494              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      17                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         2,624          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     994              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      15                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,400              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    215                   -  
A8  พืชน้ำ                             18              -  
A803 บัว                                      18                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        85,341          1.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               20,648              0.26
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      24                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,021              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              63,648              0.79
F  พื้นที่ป่าไม้             2,457,636      30.50
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              43,435              0.54
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          2,347,355            29.13
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                11,301              0.14
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                41,204              0.51
F400 ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                                   332              0.01
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                10,652              0.13
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  3,357              0.04
W  พื้นที่น้ำ                204,794        2.56
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              53,578              0.67
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,618              0.06
W103 ทะเล                                6,129              0.08
W201 อ่างเก็บน้ำ                            125,608              1.56
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                13,344              0.17
W203 คลองชลประทาน                                 1,517              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                204,247        2.54
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                43,063              0.54
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              81,375              1.01
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      42                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              57,527              0.71
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                3,375              0.04
M301 เหมืองแร่                                  7,796              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                      565              0.01
M303 บ่อทราย                                      405              0.01
M304 บ่อดิน                                 3,200              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   282                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   4,711              0.06
M601 หาดทราย                                1,886              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            20                   -  
รวมทั้งหมด            8,057,168    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,891.469 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,168 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง