สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 49,631        2.42
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 7,110              0.35
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 21                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 22,780              1.11
U203 หมู่บ้านชาวเล 74                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 8,600              0.42
U401 สนามบิน 2,081              0.10
U404 ท่าเรือ 312              0.02
U405 ถนน 4,694              0.23
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  27                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   1,799              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 71                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  741              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 865              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า   396              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน  60                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม                733,148      35.57
A1 พื้นที่นา                        5,686          0.27
A100 นาร้าง    2,554              0.12
A101 นาข้าว 3,132              0.15
A2  พืชไร่                             24              -  
A205 สับปะรด   24                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     652,430         31.65
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 146              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม   2,053              0.10
A302 ยางพารา   466,843            22.65
A303 ปาล์มน้ำมัน   138,970              6.74
A304 ยูคาลิปตัส   39                   -  
A305 สัก   81                   -  
A307 สนประดิพัทธ์  210              0.01
A308 กระถิน 19                   -  
A312 กาแฟ   42,390              2.06
A317 หมาก 1,664              0.08
A322 กฤษณา  15                   -  
A4  ไม้ผล                       60,898          2.96
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 58                   -  
A401 ไม้ผลผสม   33,592              1.63
A403 ทุเรียน 14,971              0.73
A404 เงาะ   271              0.01
A405 มะพร้าว   2,638              0.13
A407 มะม่วง   45                   -  
A408 มะม่วงหิมพานต์   6,351              0.31
A411 กล้วย   29                   -  
A419 มังคุด 2,408              0.12
A420 ลางสาด ลองกอง  524              0.03
A422 มะนาว   11                   -  
A5  พืชสวน                             23              -  
A502 พืชผัก   23                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         1,125          0.06
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   448              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  546              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  131              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        12,962          0.63
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  2,110              0.10
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 14                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 20                   -  
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 10,483              0.51
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 335              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,173,413      56.92
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   31,613              1.53
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   962,314            46.69
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู 2,523              0.12
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 176,654              8.57
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู   47                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   262              0.01
W  พื้นที่น้ำ                 75,937        3.68
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 67,516              3.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 263              0.01
W103 ทะเล 5,628              0.27
W201 อ่างเก็บน้ำ  1,458              0.07
W202 บ่อน้ำในไร่นา   1,072              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 29,149        1.41
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   6,514              0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 12,778              0.62
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 197              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 1,079              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 2,945              0.14
M301 เหมืองแร่   3,265              0.16
M302 บ่อลูกรัง    58                   -  
M303 บ่อทราย    518              0.03
M304 บ่อดิน  848              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ 20                   -  
M405 พื้นที่ถม    68                   -  
M601 หาดทราย 838              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ       21                   -  
รวมทั้งหมด            2,061,278        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,061,278 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง