ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

kun

ใหม่ เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567

kun

เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มีนาคม 2567

kun

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ 4) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 มีนาคม 2567

kun

เรื่อง รับสมัครข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน (ปิดรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง จำนวนคนที่จะขึ้นบัญีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

kun

เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

kun

สำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 ธันวาคม 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

kun

เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

kun

เรื่อง ประกาศเลื่อนวัน และเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่ม2) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กันยายน 2566

kun

สำคัญ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

kun

เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

kun

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

kun

เรื่อง จำนวนคนที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอานวยการระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

kun

เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน